LO-TCO Rättsskydd

Orimligt lång väntan på ett självklart beslut!

Nu har en av de första domarna om de nya sjukpenningreglerna kommit. Länsrätten i Norrbotten har förklarat att en man med allvarlig njursvikt som kräver att han genomgår dialysbehandling ett par gånger i veckan har rätt till fortsatt sjukpenning på den högre 80 %-nivån. Mannen hade redan genomgått två olika levertransplantationer på grund av sin …

Orimligt lång väntan på ett självklart beslut! Läs mer »

Transport förlorade alkoskåpstvist i Arbetsdomstolen

Under 2006 träffade Svenska Transportarbetareförbundet ett kollektivavtal med Ragn-Sells AB om att samtliga bolagets fordon skulle förses med fordonsmonterade alkolås med särskilt beaktande av arbetstagarnas personliga integritet och trafiksäkerheten. Förbundets syfte var att kollektivavtalet skulle utesluta alla andra kontrollmetoder. Innan alkolåsen var monterade i samtliga fordon installerade bolaget i stället ett så kallat alkoskåp som …

Transport förlorade alkoskåpstvist i Arbetsdomstolen Läs mer »

Rapport om personlig integritet för arbetstagare

Kameraövervakning, microchips i arbetskläder, GPS i tjänstefordon, drogtester -möjligheterna för en arbetsgivare att kartlägga och övervaka arbetstagare är omfattande. Hur står det till med arbetstagarnas personliga integritet på arbetsmarknaden idag? Vilka rättsregler gäller? Kan något ingrepp i en arbetstagares personliga integritet vara befogat och i så fall under vilka förutsättningar? Dessa frågor diskuteras i en …

Rapport om personlig integritet för arbetstagare Läs mer »

Nya forskningsrön innebar att nackbesvär godkändes som arbetsskada

En målare som har arbetat mycket med lyfta armar och böjd nacke får av kammarrätten sina besvär i axel och nacke godkända som arbetsskada med tillämpning av den bevisregel som gäller fr o m den1juli 2002. Flera kammarrätter har nu kommit fram till att det finns ett ökat stöd för samband mellan arbete och nackbesvär. …

Nya forskningsrön innebar att nackbesvär godkändes som arbetsskada Läs mer »

Konkurrensverket avslutar ärende om arbetstagardefinition i kollektivavtal

Konkurrensverket har ifrågasatt om en definition av arbetstagarbegreppet inom skogsbranschen, § 3 i Skogsavtalet, är konkurrensbegränsande. LO och Skogs- och Träfacket har yttrat sig i ärendet och anfört att bestämmelsen inte har någon konkurrensbegränsande effekt eller något sådant syfte. LO och Skogs- och Träfacket har bland annat pekat på att det svenska arbetstagarbegreppet är civilrättsligt …

Konkurrensverket avslutar ärende om arbetstagardefinition i kollektivavtal Läs mer »

Livs stämmer Kraft Foods AB

Försäkringskassan beviljade förra året en av förbundets medlemmar hel sjukersättning tillsvidare. Innan Försäkringskassans beslut hade vunnit laga kraft avslutade Kraft Foods AB med stöd av 33 § lagen om anställningsskydd medlemmens anställning. Medlemmen, en trotjänare, som varit anställd av bolaget sedan 1963 fick ett skriftligt meddelande hemskickat om att hans anställning hade avslutats. Kraft Foods …

Livs stämmer Kraft Foods AB Läs mer »

Livvakt omplacerad för svordom

Polisförbundet har väckt talan mot staten i AD och yrkat skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m. Staten har omplacerat en medlem i förbundet från arbete som livvakt till rent administrativt arbete för att medlemmen svor åt en anställd i säkerhetskontrollen på en utländsk flygplats. Förutom omplaceringen har staten lagt samma händelse till grund för en varning och …

Livvakt omplacerad för svordom Läs mer »

Bakgrunden till sopstrejken prövas i Arbetsdomstolen

Mellan Svenska Transportarbetareförbundet å ena sidan och Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Liselotte Lööf AB å andra sidan har uppstått en tvist gällande villkoren för ett antal medlemmar i Transport som arbetar med att hämta in hushållssopor på Östermalm i Stockholm. Transport hävdar att medlemmarna ska avlönas enligt det premielönesystem som kollektivavtalet föreskriver och att arbetsgivaren inte …

Bakgrunden till sopstrejken prövas i Arbetsdomstolen Läs mer »

Familjehemsuppdrag innebar inte arbetsförmåga

Kammarrätten i Stockholm har avkunnat en dom i ett mål där rätten ändrade länsrättens dom och gav en kvinna rätt till hel sjukersättning. Målet rörde en kvinna som var helt sjukskriven för maladoptiv stressreaktion och som tillsammans med sin make hade ett uppdrag som familjehem åt två barn. Dessa var barn till en nära anhörig …

Familjehemsuppdrag innebar inte arbetsförmåga Läs mer »

Försäkringskassan tolkar den nya rehabiliteringskedjan fel enligt ansvariga ministern Cristina Husmark Pehrsson

Vid ett av AFA Försäkring anordnat seminarium den 28 januari 2009 ”Hur har det gått med rehabiliteringskedjan” var Cristina Husmark Pehrson inbjuden att redovisa Regeringens senaste reformer inom sjukförsäkringen. Cristina Husmark Pehrson inledde seminariet med att tala fritt om sjukförsäkringsreformerna och de förväntade konsekvenserna av dessa. Bland annat nämndes då att den nya rehabiliteringskedjan inte …

Försäkringskassan tolkar den nya rehabiliteringskedjan fel enligt ansvariga ministern Cristina Husmark Pehrsson Läs mer »

Gäller förbudet mot avgångsskyldighet före 67 års ålder enligt LAS även Sveriges Radio Symfoniorkester?

Musikerförbundet har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om en musikers rätt att arbeta till 67 års ålder i Sveriges Radios Symfoniorkester. Musikerns anställning som basist har avslutats med anledning av att han uppnått 63 års ålder trots att han enligt 32 a § LAS har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den …

Gäller förbudet mot avgångsskyldighet före 67 års ålder enligt LAS även Sveriges Radio Symfoniorkester? Läs mer »

Ny praxis från Europadomstolen stärker skyddet för rätten att förhandla om kollektivavtal

I målet Demir och Baykara mot Turkiet har den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter den 12 november 2008 utvidgat skyddet för föreningsrätten att också omfatta rätten till förhandling. Rätten att förhandla kollektivt med arbetsgivaren ingår enligt domstolen som ett väsentligt element i den fackliga föreningsfriheten och skyddas följaktligen av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. …

Ny praxis från Europadomstolen stärker skyddet för rätten att förhandla om kollektivavtal Läs mer »