Kommunal och huvudskyddsombud överklagar Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsombudsstopp

Huvudskyddsombudet på Keolis Sverige AB stoppade den 13 januari 2012 arbetet med att visera biljetter på vissa busslinjer i Stockholm. Beslutet hade sin grund i ett antal tidigare anmälningar till Arbetsmiljöverket, både i form av begäran om åtgärder enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen samt ett stort antal tillbudsrapporter. Bussförarna har under lång tid utsatts för våld och hot när de viserat biljetter. Det rör sig om allt från faktisk misshandel i form av slag och sparkar till spottloskor, hot, fotografering etc. Under 2011 rapporterades ett stort antal hot och våldshändelser till Arbetsmiljöverket. Det finns även ett stor antal fall som inte rapporterats. Under 2012 har två hot och våldshändelser hittills rapporterats till Arbetsmiljöverket och ytterligare händelser är inte ännu anmälda.

Skyddsombuden, huvudskyddsombudet och personalen har under flera år på samverkansmöten och arbetsplatsträffar påtalat det ohållbara i denna arbetssituation för arbetsledningen. Arbetsledningen har dock inte vidtagit några åtgärder för att förbättra bussförarnas arbetssituation.Den 12 januari 2012 i samband med visering av biljetter vägrade en av passagerarna att köpa biljett eller kliva av bussen. Passageraren hotade i samband med detta föraren. Polisen fick komma till platsen och förhöra förare, gärningsman och vittnen. Föraren fick föras till sjukhus. På grund av denna och det stora antal liknande händelser så stoppade huvudskyddsombudet arbetet med att visera biljetter på aktuella linjer. I anledning av detta stopp kom Arbetsmiljöverket till arbetsplatsen den 13 januari. Arbetsmiljöverket valde dock att häva skyddsombudsstoppet samma dag.Som grund för beslutet angav Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren bland annat hade tagit fram en handlingsplan enligt vilken ett utomstående bolag ska utföra förstärkt kontroll av färdbevis på de aktuella busslinjerna från och med februari 2012. En annan åtgärd var att arbetsgivaren hos AB Storstockholms lokaltrafik har väckt frågan om vilka riktlinjer som ska gälla då resenärerna vägrar att betala eller inte har giltiga färdbevis. Arbetsgivaren hade dessutom rutiner för att ta hand om förare som blivit utsatta för hot eller våld.Det som Arbetsmiljöverket hänvisar till i sitt beslut är dock bara löften om åtgärder som ännu inte infriats och konkretiserats. De eventuella biljettkontrollerna av ett utomstående bolag fråntar inte bussförarna deras skyldighet att utföra biljettkontroll. Att ha rutiner för att ta hand om förare som utsatts för våld och hot medför inte att hoten och våldet försvinner och att arbetsmiljön därmed blir tillfredsställande. De utlovade åtgärderna har inte heller resulterat i någon förbättrad arbetsmiljö för bussförarna. Den 23 januari 2012 blev en bussförare spottad på då föraren bad en resenär att visa sin biljett och den 9 februari 2012 hotades ytterligare en förare av passagerare som vägrade visa giltig biljett.Bussförarna kan inte på eget initiativ låta bli att visera biljetter. Om de gör det så kan det ses som arbetsvägran och i värsta fall leda till uppsägning. Bussförarna är således tvingade att utföra denna arbetsuppgift som leder till att de hotas och misshandlas. Det är Arbetsmiljöverkets sak att i denna – som bussförarna anser – allvarliga situation ställa erforderliga krav på arbetsgivaren Keolis Sverige AB. Detta har man inte gjort. Och så länge man inte gör det, kommer inget att förbättras vad beträffar det skydd för bussförarna som förbundet och huvudskyddsombudet värnar om.Huvudskyddsombudet har därför begärt att Förvaltningsrätten meddelar förbud enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen innebärande att bussförare vid Keolis Sverige AB inte under några förutsättningar får visera biljetter på angivna busslinjer i Stockholms län.
Ombud för huvudskyddsombudet är förbundsjuristerna Anneli Ohlsson-Anderbjörk och Henric Ask vid LO-TCO Rättsskydd, 08-6766300.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt