Integritet- och personuppgiftspolicy

Integritet- och personuppgiftspolicy för LO-TCO Rättsskydd AB

LO-TCO Rättsskydd värnar om din integritet. Därför är vi försiktiga med att samla in information som kan kopplas till din person (personuppgifter).

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR.

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES.

Ändamål och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

LO-TCO Rättsskydd AB:s primära uppdrag är att driva rättsliga processer för fackförbundens medlemmar.  För att kunna genomföra vårt uppdrag och företräda dig som facklig medlem kan vi behöva behandla dina personuppgifter. För att kunna företräda dig kan vi också behöva lämna ut dina personuppgifter till domstolar, myndigheter, försäkringskassan och till sakkunniga vid behov. Inom ramen för en rättslig process  kan vi också behöva behandla personuppgifter om dig som är motpart, vittne, sakkunnig eller liknande i en sådan rättslig process.

Ett annat uppdrag är att öka förbundens kunskap inom arbetsrätt och försäkringsrätt genom kurser och seminarier, som vi administrerar och genomför, och då kan vi behöva behandla personuppgifter om dig som deltar.

Vi kan även behöva behandla personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. I vissa fall kan även personuppgifter vara nödvändiga att spara för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med laglig grund och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När vi företräder en facklig medlem i en rättslig process utgör den lagliga grunden fullgörandet av ett avtal. När vi håller seminarier och kurser för fackliga företrädare kan vi behöva behandla dina personuppgifter i egenskap av deltagare. Då inhämtar vi samtycke från dig i samband med anmälan. Vi kan även behöva använda andra lagliga grunder för personuppgiftsbehandling för att kunna fullfölja bolagets uppdrag.

Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter i egenskap av annan avtalspart, exempelvis leverantör. Detta för att kunna teckna och fullfölja avtalet.

Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra samarbetspartners.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss korrigera felaktiga personuppgifter om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att få personuppgifter raderade
Du har rätt begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning, skadeståndsrättslig lagstiftning, arkivlag eller arbetsrättslig lagstiftning.

Rätt att begära begränsning
Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till IMY – Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Cookies

Fackjuridik.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Cookies används också för att du som använder hemsidan ska kunna dela sidor i sociala medier.

Seminarieansökan

Fackjuridik.se använder formulär för att du ska kunna anmäla dig till seminarier. När du fyller i dina kontaktuppgifter i något av våra formulär behöver du ge samtycke till behandling av personuppgifter genom att markera en kryssruta.

Prenumerera på nyhetsbrev och pressmeddelanden

När vi skickar nyhetsbrev och pressmeddelanden använder vi oss av externa tjänster som LO-TCO Rättsskydd har avtal med. Vi delar dock aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part.
Du kan avanmäla dig från utskick när du vill genom tydliga länkar i respektive e-postmeddelande. 

Sociala medier

Vår integritets- och personuppgiftspolicy gäller även våra sidor i sociala medier. Varje social kanal har dock egna riktlinjer för till exempel kommentarer. Läs mer i respektive kanal.

Ändringar i integritetspolicyn

Redaktionen för fackjuridik.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Vill du veta mer

Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss. Du kan skicka e-post, men tänk på att inte ange några känsliga uppgifter eftersom e-post inte alltid är en säker kanal. För att kontakta LO-TCO Rättsskydd kan du skicka e-post till: info@fackjuridik.com

Eller per brev till adress.

LO-TCO Rättsskydd AB
Box 1155
111 81 Stockholm

Dataskyddsombud

LO-TCO Rättsskydds dataskyddsombud är Erik Grahn och nås på  jurist.erik.grahn@gmail.com