LO-TCO Rättsskydd AB

Fackets
juridiska
byrÅ

Vi är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har vi haft över 70.000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på 200 – 250 miljoner kr efter vunna mål. Många får genom vår hjälp tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott. Om du behöver hjälp av oss ska du klicka på Rättshjälp uppe i menyn.

Senaste Nytt

Kammarrätten slår fast rättsläget

Medlem som haft en tydlig medicinsk utredning har visat att hen har rätt till partiell sjukersättning. Kammarrätten slog fast att vad Försäkringskassan har anfört och åberopat i målet inte utgjorde tillräckliga skäl för att ifrågasätta de behandlande läkarnas kompetens, underlagen...

Över fyra miljoner kronor till medlem i Lärarförbundet med PTSD

Efter att förvaltningsrätten återförvisat ett mål om livränta till Försäkringskassan har kassan godkänt en medlems besvär från Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som arbetsskada och beviljat henne full livränta utan tidsbegränsning. Beslutet medför att medlemmen fått rätt till mer än fyra miljoner...

Arbetsdomstolen ska pröva om gigande bud är arbetstagare

Svenska Transportarbetareförbundet har idag väckt talan i ett mål i Arbetsdomstolen mot Foodora AB. Enligt förbundet blev förbundets medlem avskedad av Foodora när han plötsligt stängdes av från Foodoras app och därmed inte längre kunde utföra något arbete. Medlemmen anställdes...

Dokument

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada!

Ordning och reda med lagar och kollektivavtal

Du är misstänkt

Vad gäller vid övervakning och kontroll på arbetsplatsen?

36 beslut som förändrat Sverige

Rättshjälp

portratt01-min

Behöver du rättshjälp?

För att få hjälp av våra jurister måste du ansöka om facklig rättshjälp. Medlemmar i LO- och TCO-förbund kan få rättshjälp för alla tvister som rör arbetet om det finns en rimlig chans att vinna. Förbundet betalar då rättegångskostnaderna. Vi är normalt ombud i domstolen, men vissa TCO-förbund har egna jurister. Tvisten ska ha en anknytning till arbetet och kan exempelvis röra tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet. Klubben, avdelningen eller arbetsplatsombudet hjälper till med ansökan. Vi kan inte hjälpa till innan förbundet beviljat rättshjälp. Om Du inte har adressen till ditt förbund kan du gå till länkar där samtliga LO och TCO-förbunds hemsidor kan nås.