LO-TCO Rättsskydd AB

Fackets
juridiska
byrÅ

Vi är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har vi haft över 70.000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på 200 – 250 miljoner kr efter vunna mål. Många får genom vår hjälp tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott. Om du behöver hjälp av oss ska du klicka på Rättshjälp uppe i menyn.

Senaste nytt

Arbetstagare med spår av cannabis bedömdes inte stå till förfogande för arbete

En medlem i Byggnadsarbetareförbundet arbetade som VS-montör på en byggarbetsplats. Första arbetsdagen efter en semesterresa till Spanien testades han i ett slumpvis narkotikatest på arbetsplatsen. När arbetsgivaren en vecka senare fick del av resultatet, vilket visade positivt för THC-syra (en restprodukt efter Cannabisintag), skickades han hem utan lön. Han var

Medlem i Byggnads vinner framgång i Högsta domstolen för andra gången i samma mål

Målet handlar om omprövning av trafikskadeersättning. Medlemmen ådrog sig en personskada vid en trafikolycka år 1988. År 1997 avslutades ärendet av trafikförsäkringsbolaget. År 2017 begärde medlemmen omprövning av den ersättning som han erhållit från trafikförsäkringsbolaget då han år 2015 hade fått kunskap om att rätt till omprövning kunde föreligga. Medlemmen

Dokument

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada!

Ordning och reda med lagar och kollektivavtal

Du är misstänkt

Vad gäller vid övervakning och kontroll på arbetsplatsen?

36 beslut som förändrat Sverige

Rättshjälp

portratt01-min

Behöver du rättshjälp?

För att få hjälp av våra jurister måste du ansöka om facklig rättshjälp. Medlemmar i LO- och TCO-förbund kan få rättshjälp för alla tvister som rör arbetet om det finns en rimlig chans att vinna. Förbundet betalar då rättegångskostnaderna. Vi är normalt ombud i domstolen, men vissa TCO-förbund har egna jurister. Tvisten ska ha en anknytning till arbetet och kan exempelvis röra tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet. Klubben, avdelningen eller arbetsplatsombudet hjälper till med ansökan. Vi kan inte hjälpa till innan förbundet beviljat rättshjälp. Om Du inte har adressen till ditt förbund kan du gå till länkar där samtliga LO och TCO-förbunds hemsidor kan nås.