LO-TCO Rättsskydd

Förlikning i Bergkvarabuss-målet

Sommaren 2017 väckte Kommunal talan i Arbetsdomstolen mot Sveriges Bussföretag och Bergkvarabuss. Förbundet yrkade lön och andra ersättningar till ett antal förare samt allmänt skadestånd till förarna och förbundet för kollektivavtalsbrott. I målet förelåg ett antal frågor om hur Bussbranschavtalet skulle tolkas, bland annat med avseende på fridag på bortaort och enmansbetjänad buss. Några av …

Förlikning i Bergkvarabuss-målet Läs mer »

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd angående återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

Försäkringskassan har krävt en medlem på återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning avseende en tidsperiod om ca två år och åtta månader. Försäkringskassan menar att medlemmen har uppvisat en arbetsförmåga på heltid på grund av att medlemmen har spelat musik i ett band under ett fåtal gånger under den tvistiga perioden. Frågorna i målet som aktualiseras …

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd angående återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning Läs mer »

Skiljenämnden fann skäl att frångå den så kallade traumatiska principen

En man var utsatt för ett allvarligt olycksfall i samband med att den industriport han skulle reparera föll ned över honom så att han klämdes fast. Mannen drabbades av flera skador, bland annat i bröstryggen och i nacken. Han sjukskrevs efter olyckan men gick sedan tillbaka i arbete. Mannen återkom senare eftersom han fortfarande hade …

Skiljenämnden fann skäl att frångå den så kallade traumatiska principen Läs mer »

Kammarrättsdom: Inkomst efter skada fastställs till noll kronor

 Mannen har tidigare arbetat med fysiskt tunga arbeten, i huvudsak som gruvarbetare. Försäkringskassan har godkänt de besvär som mannen har i nacke och axel som en arbetsskada. Försäkringskassan hade bedömt att mannen hade rätt till livränta med en fiktiv inkomst efter skadan på ca 245 tkr utifrån att han antogs kunna klara arbeten som t.ex. …

Kammarrättsdom: Inkomst efter skada fastställs till noll kronor Läs mer »

Ett ”besvärsfritt intervall” måste verkligen vara besvärsfritt

En medlem i IF Metall har tillerkänts ersättning för inkomstförlust efter en arbetsskada genom en skiljedom från Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Efter en fallolycka, där medlemmen föll 1,5-2 meter från en saxlift och slog i bakhuvudet och ryggen, försökte medlemmen fortsätta sitt arbete utan att sjukskriva sig. En knapp månad senare sjukskrev medlemmen sig emellertid då …

Ett ”besvärsfritt intervall” måste verkligen vara besvärsfritt Läs mer »

Nyhetsbrev nr 1/2020

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 1/2020 Läs mer »

Polismyndigheten struntade i regeringsformen – förtjänar allvarlig JO-kritik

Justitieombudsmannen (JO) har granskat hur Polismyndigheten hanterat två beslut från Statens Överklagandenämnd (SÖN) där nämnden undanröjt beslut som Polismyndigheten fattade i samband med två rekryteringar till Nationella operativa avdelningen år 2015. Två poliser, som sökt varsin chefstjänst, hade förbigåtts vid rekryteringen och överklagade därför besluten till SÖN som undanröjde de beslut som Polismyndigheten fattat. Polismyndigheten …

Polismyndigheten struntade i regeringsformen – förtjänar allvarlig JO-kritik Läs mer »

Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsförmågan vägledande i sjukpenningmål

Mannen led av morfinkrävande svåra smärtor i nacken som försämrades av minsta belastning och som gjorde honom kognitivt påverkad. Försäkringskassan bedömde att han trots detta kunde ta ett normalt förekommande arbete som inte var fysiskt tungt och som inte belastade hans nacke och skuldror. Mannen hade innan sjukskrivningsperioden varit inskriven i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program och …

Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsförmågan vägledande i sjukpenningmål Läs mer »

Rätt till sjukersättning efter en trafikolycka och betydelsen av att driva medlemmars trafikskadeärenden

Kammarrätten i Göteborg har funnit att en medlem i Kommunal har rätt till tre fjärdedels sjukersättning. Medlemmen blev som oskyddad fotgängare påkörd av en bil på ett övergångsställe. Hon fick då omfattande ortopediska skador som innebär ett svårt kroniskt tillstånd med mycket invalidiserande besvär. Hon har även kvarstående besvär efter flera hudtransplantationer till följd av …

Rätt till sjukersättning efter en trafikolycka och betydelsen av att driva medlemmars trafikskadeärenden Läs mer »

Fick behålla hel sjukersättning trots utökat vårdbidrag

En medlem i Handelsanställdas förbund har vunnit ett mål i Kammarrätten i Sundsvall angående fortsatt rätt till hel sjukersättning. Kammarrätten har funnit att Försäkringskassan inte hade rätt att minska rätten till hel sjukersättning till sjukersättning på tre fjärdedelar. Medlemmen hade tidigare efter prövning i förvaltningsrätten fått rätt till hel sjukersättning med psykiatriska diagnoser. Vid den …

Fick behålla hel sjukersättning trots utökat vårdbidrag Läs mer »

Försäkrade riskerar inte att mista sin ersättning vid omprövning

Högsta domstolen har den 5 mars meddelat en mycket viktig dom om vad som kan omprövas enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen.  Domen innebär sammanfattningsvis att ett försäkringsbolag inte har rätt att ompröva det fastställda orsakssambandet – som bolaget och det försäkrade ursprungligen avtalat om – mellan olyckshändelsen och skadan, när den försäkrade begär omprövning …

Försäkrade riskerar inte att mista sin ersättning vid omprövning Läs mer »

Målarnas restid var inte arbetstid

Den 12 februari 2020 meddelades dom i en tvist mellan Svenska Målareförbundet å ena sidan och Måleriföretagen i Sverige och en målerifirma i Malmö å andra sidan, AD 2020 nr 7. Tvisten gällde om tre målares restid från bostaden till och från kunder i början och slutet av arbetsdagen skulle betraktas som arbetstid och därför …

Målarnas restid var inte arbetstid Läs mer »

Vi söker förbundsjurist med arbetsrättslig inriktning