Arbetsrätt

Genom de arbetsrättsliga reglerna skyddas de anställda mot godtycke på arbetet. Juristerna på vår arbetsrättsenhet driver många olika typer av mål där medlemmar har juridiska problem som har samband med jobbet. Vanliga mål är tvister där en anställd sagts upp eller avskedats felaktigt. I andra fall har medlemmar inte fått ut sin lön vilket kan bero på att man tvistar om beloppets storlek. Men ibland saknar arbetsgivaren pengar. Då måste vi sätta arbetsgivaren i konkurs så att medlemmen kan få ut sin lön via den statliga lönegarantin. Vi är också försvarare i mål där medlemmar anklagas för brott som har samband med jobbet och där medlemmar fått sina körkort indragna. Här under hittar du intressanta och aktuella domar som rör arbetsrätt. I nästan samtliga fall har våra jurister varit ombud. Du kan ibland även hitta annat intressant material som rör arbetsrätten, exempelvis principiellt intressanta mål som vi driver.

Rätt till sjuklön även om läkarintyget är skrivet senare

Arbetsdomstolen har tolkat Installationsavtalet som är tecknat mellan Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen (tidigare Elektriska Installatörsorganisationen, EIO). För rätt till sjuklön krävs i vissa fall att arbetstagaren

Jourtid i hemmet är arbetstid

EU – domstolen har genom en nyligen meddelad dom lämnat ytterligare klargörande i frågan vad som är att anse som arbetstid enligt arbetstidsdirektivet. I målet

Polismäns bisysslor skadar inte förtroendet

Arbetsdomstolen har i ett antal mål nyligen prövat frågan om polismän kan bedriva näringsverksamhet utan att det anses vara en förtroendeskadlig bisyssla som strider mot

Staten bröt mot 11 § MBL när polisen omorganiserades

Den 1 januari 2015 ombildades 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. Omorganisationen berörde 28 500 anställda. Regeringen hade gett en kommitté, Genomförandekommittén,