Lärare fick behålla sin legitimation

Lärarnas ansvarsnämnd beslutade att avslå Skolinspektionens yrkande om att återkalla en grundskolelärares legitimation eller meddela honom en varning. Skolinspektionen överklagade ansvarsnämndens beslut. Som skäl för att återkalla lärarens legitimation åberopade Skolinspektionen främst tre händelser där läraren hade hållit fast en elev, men också att han vid flera andra tillfällen skulle ha agerat på ett olämpligt sätt gentemot elever.

Läraren medgav att han hållit fast en elev vid tre tillfällen men att det varit försvarligt eftersom det var fråga om situationer med en mycket utåtagerande elev och att det funnits en fara att eleven skulle skada sig eller andra elever. Agerandet var därför nödvändigt och proportionerligt. I fråga om övriga händelser som Skolinspektionen la läraren till last bestreds de i huvudsak av läraren.

Förvaltningsrätten framhöll i sin dom att en återkallelse av en lärarlegitimation eller en varning är sanktioner som får konsekvenser för en lärares möjligheter att utöva sitt yrke och att bara händelser som kan slås fast på ett otvetydigt sätt får ligga till grund för en återkallelse av legitimationen. Det var därför Skolinspektionens sak att bevisa att de händelser som åberopades hade ägt rum. Förvaltningsrätten bedömde att Skolinspektionens uppgifter om de händelser som lagts läraren till last i de flesta fall inte var tillräckligt preciserade eller underbyggda för att kunna läggas till grund för disciplinära åtgärder. När det gällde fasthållandet av eleven bedömde förvaltningsrätten att lärarens agerande varit nödvändigt för komma till rätta med elevens ordningsstörande uppträdande och tillförsäkra eleven och klasskamraterna en trygg miljö. Agerandet var rimligt med hänsyn till omständigheterna och läraren bedömdes inte ha visat sig mindre lämplig eller särskilt olämplig att bedriva undervisning. Skolinspektionens överklagande avslogs.

Förvaltningsrätten i Stockholm (mål nr 24684-18). Ombud för läraren var förbundsjuristen Ellinor Gudmundsson, 08-6766371.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt