Arbetsdomstolen: Ingen övergång av verksamhet då Keolis tog över region Uppsalas busslinjetrafik

I juni 2022 tog Keolis över uppdraget att bedriva delar av kollektivtrafiken inom region Uppsala. Trafiken bedrevs fram till dess av Nobina. Kommunal menade att det var frågan om en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS och väckte talan i Arbetsdomstolen med yrkanden till ett antal medlemmar i Kommunal som inte hade fått följa med över till Keolis med oförändrade anställningsvillkor. Kommunal anförde i målet bland annat att verksamheten att bedriva trafiken var densamma före som efter övertagandet, att en klar majoritet av de anställda bussförarna hade gått över från Nobina till Keolis, att Keolis hade tagit över värdefulla anläggningstillgångar i form av samtliga depåer inklusive verkstäder samt uppställningsplatser samt att Keolis hade tagit över en majoritet av de bussar som de kunde ta över från Nobina med hänsyn till de tekniska och miljömässiga kraven i upphandlingen. Keolis anförde att det inte var kraven i upphandlingen som var orsaken till att Keolis inte tog över fler bussar, utan att det fanns ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl till detta.

Arbetsdomstolen meddelade dom den 5 juni 2024. Arbetsdomstolen finner att det inte finns tillräckligt stöd i utredningen för att skälet till att Keolis inte tog över en betydande del av bussarna var de tekniska och miljömässiga krav som ställdes i upphandlingen. Vid den bedömningen anser sig Arbetsdomstolen inte behöva gå vidare i sin prövning och bedöma andra omständigheter såsom att merparten av bussförarna togs över och att verksamheten fortsatte utan avbrott. Arbetsdomstolen tar i domen inte heller ställning till betydelsen av de övriga materiella tillgångarna som Keolis tog över i form av samtliga depåer inklusive verkstäder samt uppställningsplatser, tillgångar som var nödvändiga för att verksamheten skulle fungera väl. Arbetsdomstolen finner att det inte har varit frågan om en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS. Tre av Arbetsdomstolens ledamöter var skiljaktiga och ansåg att det var frågan om övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS.

Arbetsdomstolens dom 2024 nr 40

Ombud för Kommunal var förbundsjuristerna Josephine Trinder (tfn: 08-6766338) och Annett Olofsson (tfn: 08-6766329)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt