Arbetsdomstolen avbryter anställningarna vid Gate Gourmet

Som tidigare rapporterats på denna sida (se inlägg den 15 december 2020) har Gate Gourmet sagt upp ett 60-tal medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet. Gate Gourmet har hänvisat till arbetsbrist hänförlig till pandemin. Bolaget har hävdat att bolaget har flyttat över alla anställda till Hotell- och Restaurangfackets avtalsområde och att det därför inte finns några arbeten kvar inom Transports avtalsområde. Bolagets agerande är helt i strid med LO:s organisationsplan. Förbundet har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat ogiltigförklaring av uppsägningarna och skadestånd till medlemmarna eftersom arbetsbristen inom förbundets avtalsområde inte är så stor som bolaget gör gällande. Förbundet har i andra hand yrkat skadestånd till medlemmarna för turordningsbrott. Efter att arbetsgivarparterna inkommit med ett yrkande om interimistiskt beslut från Arbetsdomstolen har Arbetsdomstolen funnit att frågan om arbetsbristens omfattning inom förbundets avtalsområde är en fråga om tillämpning av turordningsreglerna. Arbetsdomstolen har beslutat att anställningarna ska upphöra.
Arbetsdomstolens mål 127/20.
Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt