Arbetsdomstolen tolkar Bussbranschavtalet vid utrikes beställningstrafik

Sommaren 2017 väckte Svenska Kommunalarbetareförbundet talan mot Bussarbetsgivarna och Bergkvarabuss i en tvist gällande lön och andra ersättningar enligt Bussbranschavtalet till 19 förare som kört buss i utrikes beställningstrafik. Resorna har varit skidresor, storstadsresor eller rundresor i olika regioner på kontinenten. Arbetsdomstolen har i mellandom som meddelades den 13 november 2019 tagit ställning till tre tolkningsfrågor.

Den första frågan gällde om en regel som föreskriver att förarna vid dygnsvila på bortaort, alltid ska få tillgodoräkna sig minst åtta timmar per hel 24-timmarsperiod, innebär ett hinder för arbetsgivaren att förlägga fridagar på bortaort. Arbetsdomstolen finner att bestämmelsen inte utgör ett sådant hinder.

Den andra frågan gällde om ett tillägg för enmansbetjänad buss skulle utgå om det på bussen, förutom föraren, fanns en guide eller en bussvärd.  Arbetsdomstolen finner att med enmansbetjänad buss menas att bussen betjänas av enbart en förare och inte två eller fler förare. Bussen är då enmansbetjänad även om en guide eller bussvärd följer med.

Den tredje frågan gällde förutsättningarna för rätt till ob-ersättning och tolkning av begreppet ”faktiskt arbetad tid” i bestämmelsen om ob-ersättning. Förbundet menade att ob-ersättning ska utgå för all arbetstid på obekväm tid, endast med undantag för så kallad uppräkningstid. Arbetsdomstolen finner inte att bestämmelsen ska tolkas på det sättet. Av betydelse för tvistens fortsättning är dock att Arbetsdomstolen i sammanhanget uttalar att tid då en förare sitter med i bussen i väntan att få köra bussen är faktiskt arbetad tid.

Arbetsdomstolens dom AD 2019 nr 50

Ombud för Svenska Kommunalarbetareförbundet var förbundsjuristerna Anne Alfredson (tfn 08-676 63 25) och Annett Olofsson (08-676 63 29)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt