Transport tar strid om uppsägningar från Gate Gourmet

Flygcateringföretaget Gate Gourmet Sweden AB primärförhandlade i somras inför driftsinskränkningar. Vid olika tillfällen under september månad sade bolaget upp 60-talet medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet. Förbundet påkallade tvisteförhandling om bland annat turordningsbrott. Efter tvisteförhandlingar tog bolaget tillbaka uppsägningarna. Därefter sade bolaget på nytt upp 60-talet medlemmar i förbundet i månadsskiftet oktober/november. Bolaget aviserade i samband med detta att de skulle flytta över alla anställda till Hotell- och Restaurangfackets avtalsområde, ett agerande helt i strid med LO:s organisationsplan. Förbundet har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat ogiltigförklaring av uppsägningarna och skadestånd till medlemmarna eftersom arbetsbristen inom förbundets avtalsområde inte är så stor som bolaget gör gällande. Förbundet har i andra hand yrkat skadestånd till medlemmarna för turordningsbrott. Förbundet har även väckt talan och yrkat skadestånd för turordningsbrott för den första omgången uppsägningar. De sammanlagda allmänna skadestånden uppgår till närmare 15 miljoner kronor.

Arbetsdomstolens mål nr A 126/20 och A 127/20

Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt