LO-TCO Rättsskydd

Statens avskedande av GD ogiltigförklarades

Domen i det uppmärksammade fallet rörande it-skandalen vid Transportstyrelsen och dess tidigare generaldirektör meddelades av Arbetsdomstolen den 6 mars 2019, AD nr 15/19. I samband med att förundersökning om brott hade inletts på grund av det inträffade, entledigades generaldirektören från anställningen vid Transportstyrelsen och erhöll en ny anställning vid Regeringskansliet som generaldirektör som hon kom …

Statens avskedande av GD ogiltigförklarades Läs mer »

Byggnads vann viktig dom i hovrätten

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål mellan Henrik Gustavsson och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Hovrätten har ogillat Gustavssons skadeståndskrav helt. Domstolen slår fast att ”Byggnads handlande ligger långt från det slags handlande som i praxis ansetts vara så kvalificerat otillbörligt att det motiverar skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada”. Därmed ändras Stockholms tingsrätts dom där förbundet …

Byggnads vann viktig dom i hovrätten Läs mer »

Skandia stäms för diskriminering och avtalsbrott

Försäkringsbranschens fackförbund Forena har väckt talan i Arbetsdomstolen mot Skandia då arbetsgivaren har nekat tre anställda kvinnor och tre män rätt till förtida pensionsavgång vid 62 år. I kvinnornas fall gör förbundet gällande kollektivavtalsbrott och i männens fall könsdiskriminering. Den så kallade 62-årsregeln, som ingick i försäkringsbranschens pensionsavtal (FTP-planen) fram till 2007, gav rätt till …

Skandia stäms för diskriminering och avtalsbrott Läs mer »

Måleriföretag ska tydligt anvisa målare personalutrymmen

Arbetsdomstolen har i domen AD 2019 nr 10 avgjort en viktig arbetsmiljöfråga för Svenska Målareförbun­det gällande arbetsgivarnas skyldigheter att anvisa arbetstagarna lunch- och omklädningsrum enligt kollek­tivavtalet. Två av förbundets medlemmar utförde måleriarbete vid nyproduktion av hus. Vid dessa arbetsställen upp­stod tvist om arbetsgivaren hade anvisat målarna personalutrymmen. På arbetsställena fanns det i och för sig …

Måleriföretag ska tydligt anvisa målare personalutrymmen Läs mer »

Lön utan utfört arbete påverkar inte bedömningen av arbetsförmåga

En medlem i Fastighetsanställdas förbund med omfattande smärt- och depressionsproblematik nekades sjukpenning från Försäkringskassan trots att flera läkare hade bedömt att hans arbetsförmåga var helt nedsatt. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som konstaterade att flera läkare samstämmigt hade bedömt att arbetsförmågan varit helt nedsatt och att Försäkringskassan inte hade presenterat någon dokumentation som på ett tydligt …

Lön utan utfört arbete påverkar inte bedömningen av arbetsförmåga Läs mer »

Avstängning från ersättning kräver egen utredning från a-kassan

Kammarrätten i Jönköping har avgjort ett mål om arbetslöshetsförsäkring (mål nr 717-17) där en jurist från LO-TCO Rättsskydd företrätt en medlem i Kommunal som stängts av från ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Kommunals a-kassa stängde av medlemmen från ersättning och menade att medlemmen genom sitt beteende när denne sökt ett arbete hade orsakat att en anställning inte …

Avstängning från ersättning kräver egen utredning från a-kassan Läs mer »

Arbetsdomstolen: Kollektivavtalsbrott ska inte löna sig

Arbetsdomstolen meddelade den 19 december 2018 dom i ett mål gällande kollektivavtalsbrott mellan Byggnads och ett hängavtalsbundet lettiskt bolag. Enligt Arbetsdomstolen har bolaget brutit mot bland annat Byggavtalets löne-, ersättnings- och arbetstidsbestämmelser. Arbetsdomstolen skriver i domen att det allmänna skadeståndet ska bestämmas med beaktande av den förtjänst bolaget gjort genom att betala för låga timlöner. …

Arbetsdomstolen: Kollektivavtalsbrott ska inte löna sig Läs mer »

Nyhetsbrev nr 4/2018

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 4/2018 Läs mer »

Undersköterska beviljades sjukpenning av kammarrätten

En undersköterska med utmattningssyndrom beviljades sjukpenning av kammarrätten när det framkom att hennes besvär innebar att hon förväxlade patienter och hade svårigheter med journalföring. I målet var frågan om en undersköterskas arbetsförmåga var nedsatt på grund av sjukdom i förhållande till hennes ordinarie arbete. Av det medicinska underlag som hon åberopade som stöd för sin …

Undersköterska beviljades sjukpenning av kammarrätten Läs mer »

Avslagen i pågående sjukfall har ökat stort, replik på artikel från Försäkringskassan i SvD 20181127

I en debattartikel i SvD hävdar Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör att det är en bristande förståelse för reglerna tillsammans med regeringens politiska prioriteringar som medfört en negativ bild av Försäkringskassans arbete. Det finns säkert visst stöd för att det kan förhålla sig på detta sätt, men Försäkringskassans ledning har ett stort ansvar för de låga förtroendesiffror …

Avslagen i pågående sjukfall har ökat stort, replik på artikel från Försäkringskassan i SvD 20181127 Läs mer »

Personuppgiftslagen inte hinder att lämna ut uppgifter om utanförstående arbetstagare

Seko å ena sidan och Peab Asfalt AB och Sveriges Byggindustrier å andra sidan har haft en tvist om bolaget på grund av en granskningsbestämmelse i kollektivavtalet varit skyldigt att lämna ut uppgifter om lön för utanförstående arbetstagare. Bolaget menade att personuppgiftslagen utgjorde hinder för bolaget att lämna ut uppgifterna. Arbetsdomstolen har i en dom …

Personuppgiftslagen inte hinder att lämna ut uppgifter om utanförstående arbetstagare Läs mer »

Sjukpenning kan medges även vid oregelbunden arbetstid

För att man ska ha rätt till sjukpenning krävs enligt huvudregeln att arbetstiden varje dag minskas med sjukskrivningsgraden, så att den som till exempel är halvtidssjukskriven arbetar fyra timmar om dagen. Vissa avsteg från denna fördelning har accepterats i rättspraxis. På arbetsmarknaden är det dock vanligt att arbetstiden inte är så jämnt fördelad, eftersom det …

Sjukpenning kan medges även vid oregelbunden arbetstid Läs mer »