LO-TCO Rättsskydd

Undersköterska beviljades sjukpenning av kammarrätten

En undersköterska med utmattningssyndrom beviljades sjukpenning av kammarrätten när det framkom att hennes besvär innebar att hon förväxlade patienter och hade svårigheter med journalföring. I målet var frågan om en undersköterskas arbetsförmåga var nedsatt på grund av sjukdom i förhållande till hennes ordinarie arbete. Av det medicinska underlag som hon åberopade som stöd för sin …

Undersköterska beviljades sjukpenning av kammarrätten Läs mer »

Avslagen i pågående sjukfall har ökat stort, replik på artikel från Försäkringskassan i SvD 20181127

I en debattartikel i SvD hävdar Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör att det är en bristande förståelse för reglerna tillsammans med regeringens politiska prioriteringar som medfört en negativ bild av Försäkringskassans arbete. Det finns säkert visst stöd för att det kan förhålla sig på detta sätt, men Försäkringskassans ledning har ett stort ansvar för de låga förtroendesiffror …

Avslagen i pågående sjukfall har ökat stort, replik på artikel från Försäkringskassan i SvD 20181127 Läs mer »

Personuppgiftslagen inte hinder att lämna ut uppgifter om utanförstående arbetstagare

Seko å ena sidan och Peab Asfalt AB och Sveriges Byggindustrier å andra sidan har haft en tvist om bolaget på grund av en granskningsbestämmelse i kollektivavtalet varit skyldigt att lämna ut uppgifter om lön för utanförstående arbetstagare. Bolaget menade att personuppgiftslagen utgjorde hinder för bolaget att lämna ut uppgifterna. Arbetsdomstolen har i en dom …

Personuppgiftslagen inte hinder att lämna ut uppgifter om utanförstående arbetstagare Läs mer »

Sjukpenning kan medges även vid oregelbunden arbetstid

För att man ska ha rätt till sjukpenning krävs enligt huvudregeln att arbetstiden varje dag minskas med sjukskrivningsgraden, så att den som till exempel är halvtidssjukskriven arbetar fyra timmar om dagen. Vissa avsteg från denna fördelning har accepterats i rättspraxis. På arbetsmarknaden är det dock vanligt att arbetstiden inte är så jämnt fördelad, eftersom det …

Sjukpenning kan medges även vid oregelbunden arbetstid Läs mer »

Nyhetsbrev nr 3/2018

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 3/2018 Läs mer »

Arbetsdomstolen bekräftar grundläggande fackliga rättigheter

Byggnads medlemmar har som huvudregel rätt till ersättning av arbetsgivaren för att ta sig till och från arbetet. Arbetsgivaren, PEAB, betalade inte ut denna ersättning till en facklig förtroendevald som hade sitt kontor på PEABs huvudkontor. Skälet för detta uppgavs vara att ersättningen är en kostnadsersättning som inte omfattas av förtroendemannalagens löneskydd. Arbetsdomstolen slår fast …

Arbetsdomstolen bekräftar grundläggande fackliga rättigheter Läs mer »

Ung medlem får aktivitetsersättning på grund av kronisk sjukdom

Kammarrätten i Jönköping har i en dom meddelad den 15 maj 2018 beviljat en ung försäkrad aktivitetsersättning N.N. – född på 1990 talet – har sedan 2012 varit anställd som undersköterska inom hemsjukvården, där hon hjälper brukare i den dagliga livsföringen. Det är frågan om ganska tunga arbetsuppgifter. Efter en tid insjuknade N.N. i en …

Ung medlem får aktivitetsersättning på grund av kronisk sjukdom Läs mer »

Noll kronor i sjukpenninggrundande inkomst hindrar inte att man kan få livränta

Högsta förvaltningsdomstolen har i en vägledande dom meddelad den 21 juni 2018 (mål nr 544-17) slagit fast att det inte finns några hinder mot att bevilja livränta till en försäkrad som innan rätten till livränta uppstår, har fått sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) nedsatt till 0 kr. Om man drabbas av en skada i arbetet, som …

Noll kronor i sjukpenninggrundande inkomst hindrar inte att man kan få livränta Läs mer »

Principiell viktig framgång i mål om rätt till sjukpenning

Högsta förvaltningsdomstolen har idag den 26 juni 2018 meddelat två domar där frågan var om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. (Mål nr 607-17 och 667-17) Högsta förvaltningsdomstolen bifaller talan i det ena målet och avslår överklagandet i det andra. Högsta förvaltningsdomstolen anger …

Principiell viktig framgång i mål om rätt till sjukpenning Läs mer »

Nyhetsbrev nr 2/2018

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 2/2018 Läs mer »

Målarna tar principfråga om arbetstid till Arbetsdomstolen

Svenska Målareförbundet har den 13 juni väckt talan i Arbetsdomstolen mot Måleriföretagen i Sverige och ett måleriföretag i Malmö. I tvisten hävdar förbundet att den tid som målarna hos måleriföretaget reser mellan sin bostad och dagens första respektive sista kund är arbetstid enligt EU-rätten, arbetstidslagen och kollektivavtalet. Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att …

Målarna tar principfråga om arbetstid till Arbetsdomstolen Läs mer »

Lärares förtroendearbetstid ger rätt till a-kassa

För rätt till arbetslöshetsersättning krävs enligt huvudregeln att sökanden har arbetat minst halvtid under minst sex månader före arbetslöshetens inträde, det så kallade arbetsvillkoret. För lärare är det vanligt att schemalagd undervisningstid kompletteras med s.k. förtroendearbetstid. Enligt branschpraxis har sådan förtroendearbetstid inte inkluderats på arbetsgivarintyg vid arbetslöshet, men den ingår som arbetstid i gällande kollektivavtal. …

Lärares förtroendearbetstid ger rätt till a-kassa Läs mer »