Untitled Document

datainspektionen Arbetsrätt  

(2011-06-13)

 

Datainspektionen
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

Datum Beteckning (bör anges i brev till oss)

2011-06-13 KOM-72768-ANA

Klagomål

Som ombud för Svenska Kommunalarbetareförbundet (nedan förbundet)
får jag härmed inge klagomål till Datainspektionen.

Nobina Sverige AB 556057-0128 (nedan bolaget) bedriver verksamhet med
transport- och åkerirörelse. Bolaget är särskilt känt för att inom
flera regioner i Sverige utföra den kommunalt finansierade lokaltrafiken.
Bolaget är bundet av kollektivavtal med förbundet.

Bolaget har sagt upp en av de anställda chaufförerna i Umeå, XX. Tvist har uppstått angående lagligheten av uppsägningen och
förbundet har väckt talan inför Arbetsdomstolen den 31 mars 2010.
Tvisten har avgjorts av Arbetsdomstolen den 27 april 2011 genom dom nr
36/2011.

Bolaget har som grund för uppsägning bland annat åberopat att XX under en period misskött sina arbetstider. Vid arbetsstället i
Umeå saknas stämpelklocka. Bolaget har som bevis för sitt påstående i
denna del bland annat givit in bifogat utdrag från bolagets alkoholskåp,
bilaga 1.

Bolaget har under huvudförhandlingen inför Arbetsdomstolen anfört
följande (dom nr 36/2011 sid. 9), bilaga 2.

”Under perioden 21 december 2009 – 14 januari 2010 var XX olovligen frånvarande vid tolv tillfällen. Den olovliga
frånvaron har bestått i att han kommit till arbetet efter arbetstidens
början och lämnat arbetet innan arbetstidens slut. Tiderna för
frånvaron har registrerats i alkoholskåpet ”

Under förhöret med trafikchef XX har denne bekräftat att
uppgifterna i bilaga 1 är hämtade från alkoholskåpet.

Det är förbundets uppfattning att bolaget, i vart fall beträffande
XX, i strid med personuppgiftslagen använt uppgifter hämtade
från alkoholskåpet för tidsregistrering.

Datainspektionens tidigare hantering av klagomål rörande Nobina
Sverige AB och tidsregistrering kopplad till alkoholskåp

Ni har tidigare fått klagomål riktade mot bolaget som bland annat
påstått att bolaget använde uppgifter lämnade i samband med
utandningsprov i ett alkoholskåp som ett kontrollverktyg för
registrering och kontroll av varje förares arbetstid, dvs. att
alkoholskåpet används som stämpelklocka, diarienr 500-2010. Klagomålet
inkom till Datainspektionen den 24 februari 2010.

Datainspektionen har i beslut den 12 januari 2011 inte funnit att
bolaget använt uppgifter lämnade i samband med utandningsprov för
registrering av arbetstid. Ni har därmed slagit fast att bolaget i denna
del inte använt uppgifter från alkoholskåpet i strid med
personuppgiftslagen.

Som en del av Er undersökning av ärendet i den del som avser
påstående om tidsregistrering har Ni har tillskrivit bolaget. Bolaget
har den 30 april 2010 respektive den 14 juni 2010 återkommit till Er med
svar på ett antal frågor och då anfört att syftet med kontrollen är
att tillse att samtliga anställda är nyktra vid arbetsdagens början och
slut.

Det framgår också av Ert inspektionsmeddelande att det till Er,
förutom klagomålet som ärendet grundas på, har kommit in skrivelser i
form av e-post som anger att bolaget skulle ha använt alkoholskåpet som
stämpelklocka. Angående detta har bolaget till Er anfört att
påståendet om att alkoholskåpet skulle ha använts som stämpelklocka
inte är korrekt. En av de personer som påstått detta vid det fackmöte
som e-posten talar om har i ett brev, vilket också getts in till
Datainspektionen, till bolaget förtydligat att informationen baserat sig
på hörsägen och att den vid kontroll visat sig vara helt felaktig.
Bolaget har till Er uppgivit att de stämt av uppgifterna i e-posten med
en person som påstås vara den person som blivit föremål för
registrering i alkoholskåpet och där uppgifterna påstås ha använts
för ändamålet att kontrollera arbetstiden. Den personen har till
bolaget uppgivit att han aldrig nämnt att någon skulle ha granskat
något alkoholskåpsprov för ändamålet att kontrollera arbetstiden och
att de uppgifter som florerar om att alkoholskåpet skulle ha använts som
stämpelklocka enbart är rykten.

Slutligen har bolaget, som framgår av inspektionsmeddelande, upplyst
Er att personuppgifterna lagras i bolagets datorsystem som skyddas genom
inloggning (användarnamn och lösenord). Uppgifterna i datorsystemet
lagras för närvarande under 90 dagar från insamlandet och de utskrivna
uppgifterna bevaras under innevarande kalendermånad.

Sammanfattning

De uppgifter bolaget tidigare lämnat till Er i samband med klagomålet
i ärendet med diarienr 500-2010 överensstämmer inte med vad bolaget
inför Arbetsdomstolen anfört.

Er prövning av klagomål diarienr 500-2010 och processen i
Arbetsdomstolen har pågått parallellt. Bolaget har i dessa två ärenden
lämnat olika, avvikande, uppgifter. Bolaget har sålunda i april
respektive juni 2010 anfört till Er att man inte använder alkoholskåpet
för tidsregistrering. Bolaget har därefter i september 2010 till
Arbetsdomstolen givit in underlag i form av utdrag från alkoholskåpet
till styrkande av bristande tidspassning. Såsom framgår av bolagets
uppgift till Arbetsdomstolen, bilaga 1, samt vittnesmål av trafikchef XX har bolaget i processen i Arbetsdomstolen använt uppgifter
hämtade från alkoholskåpet.

Det kan vidare noteras att bolaget givit in nämnda uppgift till
arbetsdomstolen vilken inkommit till domstolen den 8 september 2010.
Uppgiften avser perioden 21 december 2009 – 14 januari 2010. Detta
innebär att bolaget har lagrat dessa uppgifter längre än reglerna hos
bolaget stipulerar. Också detta torde vara i strid med
personuppgiftslagen.

Förbundet hemställer att Datainspektionen uttalar sig i frågan
huruvida bolagets ovan beskrivna förfarande strider mot
personuppgiftslagen.

Stockholm som ovan

Anne Alfredson förbundsjurist 08-676 63 25

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt