Untitled Document

signerad-avtalsturlista Arbetsrätt  

 


(2011-04-13)

Signerad lista över arbetstagare
ingen avtalsturlista

SEKO har väckt talan mot Relacom AB i
Arbetsdomstolen för dryga trettiotalet medlemmar som
vintern 2007 sades upp på grund av arbetsbrist. SEKO
hävdar att bolaget har gjort sig skyldigt till
turordningsbrott. SEKO har yrkat allmänt och ekonomiskt
skadestånd till medlemmarna.

Bolaget har påstått att de berörda arbetstagarna
saknar tillräckliga kvalifikationer för fortsatt
arbete hos bolaget. Bolaget har dessutom hävdat att en
avtalsturlista träffats avseende de arbetstagare som
var anställda på bolagets Region Mitt.

Arbetsdomstolen har nu prövat frågan om en
avtalsturlista träffats i mellandom. Något justerat
förhandlingsprotokoll fanns inte, däremot fanns en
lista över berörda arbetstagare. I listan hade i en
kolumn noterats ”OK” eller ”Ej OK”
vid respektive arbetstagare. Listan var signerad av de
lokala parterna.

Arbetsdomstolen har funnit att de inte framgår av
ordalydelsen att det är fråga om en avtalsturlista.
Inte heller anser Arbetsdomstolen att det är styrkt att
det skulle ha förelegat någon gemensam partsavsikt att
träffa en avtalsturlista. AD 2011 nr 27.

SEKO och arbetstagarna företräds av
förbundsjuristen Annett Olofsson, 08-6766329.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt