Untitled Document

omplacera-visselblasare Arbetsrätt  
 


(2011-03-17)

Rätt omplacera
”visselblåsare”

Vid Södertälje sjukhus förflyttades en av
kommunals medlemmar, Peter, från sin tjänst som
undersköterska vid intensivvårdsavdelningen (IVA) till
en motsvarande tjänst vid den geriatriska avdelningen.
Förflyttningen gjordes p g a att vissa problem
uppstått på arbetsplatsen efter det att Peter i TV
uttalat att det på IVA förekom uttalanden och
händelser som han upplevde som rasistiska. Kommunal
gjorde i målet gällande att det inte förelegat s k
vägande skäl för förflyttningen.

Arbetsdomstolen konstaterar att de motsättningar som
uppstod på IVA huvudsakligen hade sitt ursprung i att
Peter gjort uttalanden i media. Domstolen säger
därefter att det är av största vikt att eventuella
missförhållanden på en arbetsplats kommer fram och
att arbetstagare upplever att de utan rädsla för
repressalier kan använda sina grundlagsfästa fri- och
rättigheter. Det är därför enligt domstolen
allvarligt om arbetstagare som utnyttjar dessa
rättigheter drabbas av negativa följdverkningar av
arbetsrättslig art.

Trots detta kommer domstolen fram till att det fanns
vägande skäl för att omplacera Peter. Skälet till
det är att domstolen anser att IVA är en s k
högriskmiljö och att det i sådana miljöer finns ett
betydligt mindre utrymmet för att acceptera problem
inom en personalgrupp än annars. Domstolen finner att
det fanns sådana motsättningar på IVA att det var
försvarligt att vidta en personalförflyttning.
Eftersom Peter, enligt domstolen, drabbats av en
förtroendekris, bl a då han spelat in möten med dold
mikrofon, och då förtroendet för honom alltjämt är
skadat, var det rätt att just Peter förflyttades.

Kommentar

Domen innebär att Arbetsdomstolen slår fast att i
känsliga arbetsmiljöer, som domstolen benämner
högriskmiljöer, är yttrandefriheten mer begränsad
än annars. Det innebär att den som arbetar och slår
larm i sådana miljöer löper större risk att bli
omplacerad trots att det är just i sådana miljöer som
det är viktigast att det finns anställda som vågar
slå larm. Det är ett motsägelsefullt budskap som är
svårt att förstå logiken i.

Arbetsdomstolens dom A 10/10. Ombud för Peter och
Kommunal var förbundsjurist Sussanne Lundberg,
08-6766309.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt