Untitled Document

elektrikerna-JO Arbetsrätt  
 


(2011-04-19)

Svenska Elektrikerförbundet
JO-anmäler Elsäkerhetsverket och Näringsdepartementet

Elsäkerhetsverkets huvudsakliga uppgift är att
förebygga att skador inte uppstår vid användande av
elektricitet. Elsäkerhetsrådet är ett insynsråd som
ska biträda verket i frågor om elsäkerhet samt även
ha insyn i verkets verksamhet. På Elsäkerhetsverkets
hemsida kallas Elsäkerhetsrådet för
Elsäkerhetsverkets motsvarighet till styrelse. Göran
Söderlund, som är ombudsman på Svenska
Elektrikerförbundet, är utsedd som ledamot i
Elsäkerhetsrådet.

Elsäkerhetverket har arbetat med ett lagförslag
avseende behörighet för elektriker sedan 2008. Trots
detta har arbetet med lagförslaget endast nämnts
kortfattat vid ett möte i Elsäkerhetsrådet först i
september 2010. Göran Söderlund har i ett brev till
Elsäkerhetsverkets generaldirektör daterat den 30
november 2010 uppmanat Elsäkerhetsverket att flytta
fram presentationen av lagförslaget till dess att
Elsäkerhetsrådet granskat lagförslaget. Detta skedde
inte. Generaldirektören har inte ens svarat på Göran
Söderlunds brev. Den 3 december 2010 presenterade
Elsäkerhetsverket ett nytt lagförslag; säkra
elinstallationer ELSÄK 2010:2.

Göran Söderlund och Svenska Elektrikerförbundet
har anmält Elsäkerhetsverket till JO – Riksdagens
ombudsmän – på grund av att Elsäkerhetsverket i strid
mot förordning (2007:1121) med instruktion för
elsäkerhetsverket inte informerat Elsäkerhetsrådet om
lagstiftningsarbetet samt även gjort gällande att
bristen är så pass allvarlig att ansvariga
tjänstemän på grund av detta gjort sig skyldiga till
tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken eller
tjänsteförseelse enligt 14 § lag om offentlig
anställning.

LO-TCO Rättsskydd AB har biträtt Svenska
Elektrikerförbundet med att begära ut samtliga
handlingar avseende det nämnda lagstiftningsarbetet
från Elsäkerhetsverket och Näringsdepartementet.
Trots påminnelser har endast ett fåtal handlingar
lämnats ut. Det har inte heller fattats något beslut
om att ytterligare handlingar inte finns hos
myndigheterna. Elsäkerhetsverket har dessutom lämnat
ut ett mail från Näringsdepartementet som inte
erhållits från Näringsdepartementet.

Svenska Elektrikerförbundet har därför anmält
Elsäkerhetsverket samt Näringsdepartementet för brott
mot offentlighetsprincipen i 2 kap 1 §
tryckfrihetsförordningen samt även gjort gällande att
bristen är så pass allvarlig att ansvariga
tjänstemän genom detta gjort sig skyldiga till
tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken eller
tjänsteförseelse enligt 14 § lag om offentlig
anställning. Avseende Näringsdepartementet har även
anmälan lämnats in till Justitiekanslern.

Svenska Elektrikerförbundet biträds av
förbundsjuristen Agneta Bern, 08-6766305.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt