Untitled Document

dyrt-att-bryta-mot-forlikning Arbetsrätt  
 


(2011-02-08)

DYRT ATT BRYTA MOT ETT
FÖRLIKNINGSAVTAL

En grävmaskinist som är medlem i SEKO fick inte ut
sin semesterersättning på cirka 17 000 kr när han
slutade sin anställning på ett entreprenadföretag. I
de förhandlingar som SEKO påkallade vägrade
företaget att betala. Förbundet vände sig till
Arbetsdomstolen och yrkade betalning av
semesterersättningen plus allmänt skadestånd.

Vid ett sammanträde i domstolen träffade parterna
en förlikning som bl. a. gick ut på att företaget
skulle betala semesterersättningen. Förlikningsavtalet
undertecknades av förbundet och arbetsgivaren. När
förbundet sedan begärde betalning vägrade
arbetsgivaren betala med motiveringen att
förlikningsavtalet var ogiltigt därför att förbundet
enligt arbetsgivaren inte i tid lämnat viss
specificerad information till företaget enligt en punkt
i förlikningsavtalet. Förbundet hade dock uppfyllt
denna punkt men informationen blev eventuellt något
försenad beroende på postgången.

Eftersom företaget inte betalade enligt
förlikningsavtalet begärde förbundet
tvisteförhandlingar. I förhandlingarna hävdade
förbundet att förlikningsavtalet utgjorde ett
kollektivavtal eftersom det undertecknats av förbundet
och arbetsgivaren. Förutom semesterersättningen yrkade
förbundet allmänt skadestånd till förbundet och
medlemmen för kollektivavtalsbrott. Arbetsgivaren
bestred samtliga krav.

Efter huvudförhandling meddelade AD sin dom och
fastställde att arbetsgivaren skulle utge

  • semesterersättning med 16 665 kr
  • allmänt skadestånd till medlemmen med 10 000 kr
  • allmänt skadestånd till förbundet med 10 000 kr
  • rättegångskostnader med 52 331 kr
  • eller tillhopa 89 996 kr plus ränta.

Ombud för medlemmen och förbundet var
förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB,
08-6766367.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt