Om LO-TCO Rättsskydd

LO-Rättsskydd AB började sin verksamhet 1971.

1998 bytte vi namn till LO-TCO Rättsskydd AB i samband med att vi övertog TCO:s arbetsskadeenhet. Vi ägs av LO till 90 % och av TCO till 10%.

Vi är ett unikt bolag eftersom det inte finns något liknande fackligt ägt juridiskt bolag som är specialiserat på att driva domstolsprocesser vare sig i Sverige eller utomlands.

Våra uppdragsgivare är huvudsakligen LO, TCO, LO-förbunden och TCO-förbunden. Även vissa SACO-förbund anlitar oss. Men våra klienter är normalt enskilda fackföreningsmedlemmar som fått problem av olika slag. Det kan vara arbetsskador, sänkt sjukpenning eller indragna socialförsäkringsförmåner, felaktiga uppsägningar eller lön som inte betalas ut. Vissa står anklagade för brott. Ofta är det händelser som har avgörande betydelse för enskilda människors fortsatta liv. Vi kommer in när behovet av hjälp är stort och när betydelsen av att vara med i facket verkligen märks.

Möjligheten att få rättshjälp är en av de främsta orsakerna till att människor väljer att bli medlemmar i facket. LO-TCO Rättsskydd AB är därför ett viktigt verktyg för facket när det gäller att erbjuda sina medlemmar en uppskattad och kvalificerad service.

Vår idé är att samla den juridiska kompetensen på ett ställe för att därigenom kunna dra den största nyttan av våra gemensamma kunskaper och erfarenheter. Att arbeta tillsammans med kolleger och gemensamt diskutera och lära av varandra är stimulerande och innebär en ständig utveckling i arbetet.

Vår ambition är att erbjuda högsta kompetens och ett starkt personligt engagemang för våra klienter. Vi vill fortsätta att utveckla och befästa det förtroende vi idag åtnjuter från våra uppdragsgivare och klienter.

Vi är helt självfinansierande. Vi har inga bidrag utan måste lita till att våra tjänster efterfrågas och att våra uppdragsgivare är villiga att betala för det arbete vi utför.

LO-TCO Rättsskydd AB – fackets juridiska byrå
Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Försäkringsrättsenheten driver ärenden som rör arbetsskador, skadeståndsrätt samt tvister om rätt till olika sociala förmåner. Motpart i de tvisterna är normalt staten eller försäkringsbolag.

Arbetsrättsenheten driver tvister som rör arbetsrätt, dvs tvister om lön, uppsägningar och avskedanden, kollektivavtalstolkningar mm, lönegaranti, brottmål som har samband med arbetet och civilrättsliga tvister med anknytning till arbetet. Motparter i dessa ärenden är normalt enskilda arbetsgivare och deras organisationer samt staten.

Båda enheterna har vidare en omfattande rådgivningsverksamhet, gör rättsutredningar och tar fram juridiskt underlag åt LO och förbunden i olika frågor, arbetar med svar på remisser samt deltar i LO och förbundens utåtriktade verksamhet. Vi anordnar också utbildningar för ombudsmän och förtroendevalda samt deltar som föreläsare på de utbildningar som förbunden, LO och TCO anordnar.

Vi är cirka 60 anställda.

Vår styrelse består av representanter för våra ägare samt LO och TCO:s medlemsförbund. De bestämmer målen för verksamheten, fastställer taxan mm. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott.

Betydelsen av vår verksamhet
Vår verksamhet är omfattande. Vi har hittills handlagt över 70 000 ärenden. Av dessa är den alldeles övervägande delen arbetsskadefall men också andra delar av verksamheten har en omfattande volym. Vi har tex varit försvarare i över 1.500 brottmål med anknytning till anställningen. I Arbetsdomstolen har vi varit ombud i ungefär var tredje dom, totalt över tusen domar. Ännu flera mål har slutat med förlikning.

Vår verksamhet har varit framgångsrik på olika sätt.

Under våra dryga 40 år har det genom domar och förlikningar utverkats ersättningar i form av skadestånd, lön, livränta m m för sammanlagt över tre miljarder kronor.

I tvister om tolkning av kollektivavtal är det beräknade värdet av vinster i Arbetsdomstolen eller skiljenämnder ännu högre. Här är siffran över 9 miljarder.

Processverksamheten har också lett till att rättsläget klarlagts. Detta har fått till effekt att vissa typer av tvister knappast längre förekommer. Som ett exempel kan nämnas omfattningen av arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen. Ett annat exempel är arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagare med alkoholproblem. Ett tredje exempel är tvister om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetsuppgifter som blivit mera komplicerade genom t.ex data-teknikens inträde i arbetslivet.

För den enskilde medlemmen har den fackliga rättshjälpen varit ett ovärderligt stöd.

Att åtalas för att man gjort något fel i jobbet och kanske skadat en annan människa, är för de flesta en omskakande upplevelse. Här har försvarare från LO-TCO Rättsskydd i ett stort antal fall kunnat bidra med utredningar som lett tillfrikännanden.

Att få sparken eller på annat sätt bli berövad sin anställning, ställer ofta arbetstagaren utan försörjning. En dom som leder till att man får behålla anställningen eller får skadestånd innebär också en upprättelse på det personliga planet.

Samma sak gäller för den som får sin skada eller sjukdom godkänd som arbetsskada. Förutom den ekonomiska kompensationen är godkännandet en bekräftelse på att man verkligen är sjuk och inte en simulant.

För de arbetsskadade har Rättsskyddsbolagets verksamhet även lett till att allt fler fått upp ögonen för deras problem. Det har klarlagts vilka ekonomiska konsekvenser och personligt lidande det innebär att skadas i arbetet. Detta gäller i synnerhet om skadan inte godkänns som arbetsskada.

Om du behöver facklig rättshjälp så klicka på Rättshjälp uppe i menyn.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt