Arbetstagare-helt-friad

arbetstagare-helt-friad Arbetsrätt  
 


(2011-02-24)

Arbetstagare helt friad från
anklagelser om misskötsamhet

Krokoms kommun avskedade i september 2007 en
arbetstagare som tjänstgjort som
tolk/integrationsassistent vid kommunens
flyktingmottagningsverksamhet. Fackförbundet SKTF
väckte talan om ogiltigförklaring av avskedandet mot
kommunen. Kommunen gjorde gällande att skäl för
avsked förelåg p g a att arbetstagaren
– brutit mot sin tystnadsplikt genom att sprida ut
sekretesskyddade uppgifter som han fått del av i sitt
arbete med flyktingar,
– använt sitt privata bonuskort vid flyktingars inköp,

– förmedlat hemutrustningsköp åt flyktingar till
överpriser i syfte att själv tillgodogöra sig
pengarna,
– förmedlat svartjobb åt flyktingar, utnyttjat
flyktingar som obetald arbetskraft, bedrivit ocker genom
att mot hög ränta låna ut pengar till flyktingar i
trångmål,
– begärt och fått pengar för att behandla flyktingars
ärenden,
– förfalskat ett körkort, förmått en kvinna att
genomgå abort,
– föranlett ett besöksförbud,
– försökt köra över en flykting och hotat denne till
livet samt gett flyktingar gåvor och blandat ihop sitt
yrkesliv och sitt privatliv.

Samtliga anklagelser förnekades av den berörde
arbetstagaren som uppfattade att de i huvudsak hade sin
grund i missförstånd om innehållet i hans
arbetsuppgifter och delvis också i osämja inom
flyktinggruppen som i vissa fall kommit att riktas mot
honom. Flertalet av händelserna hade också varit
föremål för polisutredningar som genom beslut av
åklagare lagts ner då det inte funnits skäl att anta
att brott förövats.

Arbetsdomstolen fann i sin dom att kommunen inte
lyckats visa att den haft fog för någon enda av alla
de allvarliga anklagelser som riktats mot arbetstagaren
varför avskedandet ogiltigförklarades. Genom domen
blev kommunen, vid sidan av ett allmänt skadestånd om
125 000 kr för kränkningen av arbetstagarens
anställningsskydd, skyldig att betala full lön till
arbetstagaren från och med september 2007 och framåt.

ADs dom 2011 nr 12. Fackförbundet SKTF företräddes
av förbundsjuristerna Lena Isenstam och Malin Wulkan,
08-6766341

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt