Volvo Powertrain bröt inte mot MBL när de hyrde in personal

Arbetsdomstolen har nu meddelat dom i Volvo Powertrain-målet. IF Metall hade yrkat att Volvo Powertrain skulle betala skadestånd för brott mot medbestämmandelagen. Bakgrunden till IF Metalls skadeståndskrav var att Volvo Powertrain under två kvartal 2011 hyrde in ett stort antal personer i sin verksamhet i Skövde. Bolaget hade inte preciserat antalet som skulle hyras in utan endast angett ”som mest” 300 inhyrda det ena kvartalet och ”som mest” 650 inhyrda det andra kvartalet. IF Metall ansåg att förbundet därför inte kunde ta ställning till om antalet inhyrda är rimligt och inte heller kunde utöva inflytande i denna fråga. Vidare hade bolaget inte angett var den inhyrda personalen skulle placeras, vilket enligt IF Metall medförde att förbundet inte kunde utöva inflytande över de förhållanden som skulle gälla för inhyrningen. IF Metall menade att bolaget därigenom hade brutit mot 11 och 38 §§ medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen delar inte IF Metalls uppfattning. Arbetsdomstolen anser att det inte är visat att Volvo Powertrain hade tillgång till mer detaljerad information än den som IF Metall fick. Arbetsdomstolen anser att den information som IF Metall fått varit tillräcklig för att skapa förutsättningar för meningsfulla förhandlingar i frågan. Volvo Powertrain har inte brutit mot 11 eller 38 §§ medbestämmandelagen, anser Arbetsdomstolen. Två av domstolens ledamöter var skiljaktiga och ansåg att bolaget brutit mot medbestämmandelagen. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 26, Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt