Viktigt kolla Försäkringskassans underlag

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet 1425-16 prövat om det går att rätta gamla beslut som blivit felaktiga pga misstag från Försäkringskassans sida.

En metallarbetares besvär godkändes som arbetsskada och han beviljades tidsbegränsad livränta från och med 2002 och därefter vid ett antal ytterligare tillfällen.

Trots att Försäkringskassan inför varje enskilt beslut fick information från arbetsgivaren om att medlemmen hade regelbunden övertidsersättning, underlät Försäkringskassan att räkna in övertiden i livränteunderlaget.

Medlemmen har på grund av detta misstag från Försäkringskassan erhållit för låg ersättning. Först 2013 uppmärksammade medlemmen Försäkringskassan på att livräntebesluten hade blivit felaktiga och begärde att besluten skulle ändras.

Försäkringskassan är skyldig att ändra ett beslut om det har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag. Om det har gått mer än två år sedan beslutet meddelades får det ändras under förutsättning att det först därefter har kommit fram att det fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns andra synnerliga skäl.

Högsta förvaltningsdomstolen är av den uppfattningen att besluten visserligen har blivit oriktiga, men eftersom Försäkringskassan inför varje enskilt beslut informerade medlemmen om vilket beslut man avsåg att fatta samt att medlemmen då inte hade något att invända, så har besluten inte fattats på uppenbart felaktigt eller oriktigt underlag. Uppgifterna ansågs därmed ha varit kända.

Domen innebär att det ställs stora krav på den försäkrade när det gäller att granska Försäkringskassans utredningar.

Ombud för metallarbetaren var förbundsjurist Jimmie Söndergaard, 08-6766344.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt