Vårt remissvar över socialförsäkringsutredningens förslag

LO-TCO Rättsskydd har som remissinstans lämnat svar på den Parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande ”Mer trygghet och bättre försäkring” (SOU 2015:21). Betänkandet är på över 1.000 sidor och det föreslås ett antal förbättringar i sjukförsäkringen, för möjligheten att återgå i arbete, i arbetskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Författningsförslagen är dock få och betänkandet anger i huvudsak den fortsatta inriktningen av reformarbetet.

Vi anser bland annat att kvaliteten i beslutsfattandet är en av de viktigaste frågorna för sjukförsäkringen liksom den individuella bedömningen och att beslutsstöd inte bör användas som mallar. Förslagen som rör rehabiliteringsansvaret anser vi riskera att ännu fler ”hamnar mellan stolarna”. Försäkringskassans huvudansvar bör stärkas och större ansvar bör läggas på arbetsgivarna i form av ekonomiska eller juridiska drivkrafter. Det är mer effektivt med riktade satsningar på företagshälsovården än att tro att hälso- och sjukvården ska kunna ta ett ökat ansvar.

Det största problemet i arbetsskadeförsäkringen anser vi vara den drastiska minskningen av antalet prövade skador. Försäkringen uppfyller numera inte sitt syfte att ge inkomsttrygghet och att ersätta behovet av skadeståndsprocesser, bland annat är det ekonomiska skyddet för trafikskadade betydligt bättre än för arbetsskadade. Många av problemen skulle kunna lösa genom att införa en arbetsskadesjukpenning eller fast prövningstidpunkt, till exempel efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. Nackdelarna med det föreslagna bedömningsstödet i arbetsskadeförsäkringen är större än fördelarna då ett sådant får svårt att ta hänsyn till den försäkrades befintliga skick och när en skadlig arbetsmiljöfaktor försämrar eller utlöser en grundsjukdom.

För arbetslöshetsförsäkringen anser vi att problematiken till stor del är att människor inte kvalificerar sig för försäkringen och att de som kvalificerar sig inte får ut tillräcklig ersättning. Försäkringen borde inte innehålla en deltidsbegränsning så att till exempel deltidsanställda måste säga upp sig för att inte löpa risk att gå miste om ersättning. Reglerna för uppdragstagares och företagares rätt till ersättning måste vara mycket tydligare än idag. Försäkringen måste anpassas till dagens dynamiska arbetsmarknad med olika anställningsformer, deltid kombinerat med egen verksamhet eller uppdrag med mera. Slutligen borde kommitténs delbetänkande, som kom för två år sedan, rörande ersättningsfrågor för pensionärer och fackligt förtroendevalda snarast resultera i lagstiftning.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av enhetschef Claes Jansson, tel 08-676 63 16, claes.jansson@fackjuridik.com

Länk till remissvar: Remissvar på betänkandet SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt