Varför skiljer sig ändringsfrekvensen i socialförsäkringsmål mellan olika förvaltningsdomstolar?

Detta har Inspektionen för socialförsäkring (ISF) grundligt undersökt i en rapport 2014:18 Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna. http://www.inspsf.se/om_isf/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande-detaljvy//var_man_bor_och_nar_man_ar_fodd_avgor_om_man_far_ratt_mot_forsakringskassan.cid4884

ISF konstaterar att möjligheten att få ett beslut ändrat i domstol beror på faktorer som vilken dag i månaden man är född, och var i landet ärendet prövas. Skillnaderna kan inte förklaras av individuella egenskaper hos den som klagar t.ex. kön, ålder, utrikesfödd, utbildningsnivå, yrke och sjukskrivningshistorik. Man hittar heller inget stöd för att skillnaderna skulle bero på regionala skillnader i Försäkringskassans grundbeslut.

Slutsatsen är att ”…den som bor i Stockholm och som är född i början av månaden kommer att ha mycket sämre möjligheter att få bifall än den som bor i Luleå eller i Jönköping och är född i slutet av månaden.”.

Födelsedagen avgör på vilken omprövningsenhet hos Försäkringskassan som ett ärende hamnar. Dessa enheter (Stockholm, Göteborg/Jönköping) har stora skillnader i ändringsfrekvens.

När ärendet överklagas och hamnar i domstol, så konstaterar ISF att skillnaderna från Försäkringskassan inte jämnas ut. I Stockholm är det svårare att få bifall än i Luleå, vilket beror på att domstolarna inte dömer på ett likformigt sätt. Lagstiftaren har lämnat över till domstolarna att tolka reglerna och det medför en oförutsebarhet och risk för att reglerna tillämpas olika.

Det finns en risk att färre beslut ändras än vad som borde vara fallet om domstolarna verkligen gjorde fristående bedömningar i förhållande till Försäkringskassans beslut. ISF konstaterar att den viktigaste orsaken till skillnaderna hos förvaltningsrätterna är att domstolarna har olika synsätt vad gäller den interna organisationen, handläggningen och även själva dömandet.

ISF ställer också frågan om det är förenligt med kravet på rättssäkerhet att alla inte har möjlighet att anlita ett ombud. Sannolikheten att få bifall ökar betydligt om den enskilde har hjälp av ett ombud. År 2012 var ändringsfrekvensen i förvaltningsrätterna 28 % med ombud och utan ombud 17 %. Hade man ombud i Förvaltningsrätten i Stockholm fördubblades sannolikheten för ändring. I arbetsskadeärenden tredubblades sannolikheten för att prövningstillstånd skulle meddelas i kammarrätten om man hade ett ombud.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av enhetschef Claes Jansson,

tel. 08-676 63 16, claes.jansson@fackjuridik.com.                    

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt