Utmattningssyndrom hos personalhandläggare godkänt som arbetsskada

Kammarrätten i Göteborg har i en dom den 26 mars 2012 bedömt att faktorer som hög arbetsbelastning, stress och bristande kontroll över det egna arbetet är omständigheter som kan orsaka psykisk ohälsa. Kammarrätten ansåg att hög grad av sannolikhet förelåg för att arbetet kunnat framkalla besvären och att livränta skulle beviljas.

Efter ett antal år som personalhandläggare med en arbetsbelastning utöver det normala drabbades Eva av utmattningssyndrom. Arbetet präglades av stor tidspress och ständiga deadlines. Det fanns mycket liten möjlighet att påverka inflödet av arbetsuppgifter och pågående arbeten avbröts av nya och mer akuta frågor och ständigt inkommande samtal och förfrågningar. Hennes arbetsuppgifter kom senare att utföras av fyra heltidsanställda.

Som bevisning fanns utsagor från chefer och kollegor som beskrivit bland annat övertid som inte redovisats. Det framkom också att Eva saknade erfarenhet av de arbetsuppgifter hon utförde. Det var hennes första arbete efter utbildningen.

Försäkringskassan anförde att en arbetsmängd som överstiger det som man faktiskt hinner med kan vara en betydande stressfaktor. Dock menade Försäkringskassan att den stress som uppstår på grund av arbete man inte utför faller under de undantag (företagsnedläggelse, bristande uppskattning av arbetsinsatser, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater, eller därmed jämförliga förhållanden)som finns i arbetsskadeförsäkringen för psykiska skador. Försäkringskassan menade att de som på grund av för hög arbetsbelastning bara hinner utföra en del av sina arbetsuppgifter inte skulle kunna få en arbetsskada eftersom arbetsuppgifterna man inte hinner med faktiskt inte utförs! Detta resonemang underkändes av kammarrätten.

Eva hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund ST och ombud var förbundsjurist Lena Törnros, tel 08-676 63 39

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt