UNION-MEDLEM FÖRTALAD

En medlem i Unionen, som under 2010 var vikarie  på ett företag som sysslar med installationer av främst köksinredningar, ansåg sig utsatt för sexuella trakasserier. Hon anmälde detta till Unionen. Den 20 december 2010 blev hon uppsagd pga arbetsbrist. Anställningen upphörde den 20 januari 2011.

Efter anställningens upphörande begärde Unionen  tvisteförhandlingar avseende de sexuella trakasserierna. Bolaget bestred brott mot diskrimineringslagen. Samtidigt hotade emellertid bolaget med att polisanmäla  medlemmen för ”sabotage” om förbundet gick vidare.

Efter det att Unionen för medlemmens räkning stämt bolaget för brott mot diskrimineringslagen gav bolaget in en genstämning mot kontoristen.

Bolaget yrkade där cirka 130 000 kr för tre påstådda förseelser som skulle ha bestått i att medlemmen uppsåtligen orsakat ekonomisk skada under uppsägningsstiden. Bolaget påstod att kontoristen i och med att hon blivit uppsagd på grund av arbetsbrist blivit hämndlysten och omedelbart satte igång med att avsiktligen  makulera beställningar, försena leveranser, skada kundrelationer samt underlåta att inge ROT-avdragsansökningar med syftet att dessa skulle preskriberas m m. Bolaget framhöll särskilt att tjänstemannen före uppsägningen den 20 december 2010 skött arbetet mycket bra och felfritt.

Efter ett års processande har bolaget nödgats  återkalla två av de tre påstådda ”sabotagen”.

Det som  återstår är ett krav på 30 000 kr avseende ”preskriberade” ROT-avdragsansökningar. Till stöd härför har bolaget ingivit en dokumentation som visar att medlemmen  den 30 december 2010 – det vill säga under uppsägningstiden – i själva verket skickat in ROT-avdragsansökningar till skattemyndigheten

Till saken hör att kontoristen efter uppsägningen endast arbetade 10 arbetsdagar pga helger och sjukskrivning. Sista arbetsdagen var den 13 januari 2011. Därefter ålåg det givetvis andra inom bolaget att sköta dessa arbetsuppgifter. Enligt vad bolaget påstår i målet skulle nästa omgång ROT-avdragsansökningar ha skickats till skattemyndigheten senast den 31 januari 2011. Så skedde inte, vilket skulle ha lett till förluster. Ändå väntade bolaget till den 15 februari 2011 med att göra detta. Bolagets egen bevisning visar således att medlemmen skött detta arbete, men att andra inom bolaget kan ha felat.

Bolagets anklagelser saknar således all grund. Ändå har medlemmen av arbetsgivaren anklagats för att uppsåtligen missköta sina arbetsuppgifter och därigenom ha orsakat bolaget stora ekonomiska förluster, vilket är liktydigt med brottet trolöshet mot huvudman.

Unionen anser att bolaget gjort sig skyldigt till förtal av sin f d tjänsteman. Stämningsansökan är ingiven till tingsrätten med yrkande om kränkningsersättning på 50 000 kr till medlemmen för det förtal hon utsatts för av sin f d arbetsgivare.

Det är alls inte ovanligt att arbetsgivare i samband med tvister kommer med felaktiga  beskyllningar mot anställda. I det här fallet riskerar tjänstemannens framtida karriär att skadas allvarligt. Ett sådant arbetsgivarbeteende accepteras inte av Unionen.

Ombud för Unionens medlem är förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB, tel 08-6766367.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt