Trafikskadenämnden gick emot bedömning av fem försäkringsmedicinska specialister, inklusive rekommendation från egen sakkunnigläkare

LO-TCO Rättsskydd har under åtta år företrätt en medlem i IF-Metall som ådrog sig en personskada i samband med en trafikolycka i tjänsten. Trafikförsäkringsbolaget accepterade från början en invaliditet på 10 %. Man ansåg att merparten av mannens svåra sjukdomsbesvär som utvecklats under ett par år och som föranlett ett par operativa ingrepp inte var en följd av trafikolyckan.

Efter omfattande utredning yrkade mannen genom sitt ombud hos LO-TCO Rättskydd på ersättning motsvarande en skadebetingad invaliditet på 74%. Försäkringsbolaget vitsordade då 25 % medicinsk invaliditet. Ärendet föredrogs i Trafikskadenämnden som valde att höra en egen sakkunnigläkare. Nämndens sakkunnigläkare anslöt sig till försäkringsbolagets fyra medicinska specialister vad gäller den skadebetingade invaliditeten och vitsordade en skadebetingad invaliditet på 25 %.

Trafikskadenämnden valde dock att gå på LO-TCO Rättsskydds linje och bedömde att det var klart mer sannolikt att samtliga sjukdomsbesvär och därmed konsekvenserna av de efterföljande operationerna får anses som en adekvat följd av trafikolyckan. Nämnden fastställde en invaliditet på 74%. Försäkringsbolaget har därefter meddelat att man väljer att följa nämndens rekommendation.

Det är mycket ovanligt att Trafikskadenämnden inte följer sin egen sakkunnigläkares bedömning. I detta fall innebär det en stor framgång vad gäller medlemmens rätt till ersättning och möjligheter att ekonomiskt anpassa sig till sitt handikapp. Trafikskadenämnden gick även på LO-TCO Rättsskydds linje vad gäller beräkning av inkomstförlust, samt att medlemmen skulle ha haft ett extra arbete vid sidan om ordinarie arbete om inte trafikolyckan inträffat.

Ersättningen som kommer att utbetalas genom trafikförsäkringen uppgår till drygt 3 900 000 kronor. Detta är således ersättning utöver den av Försäkringskassan beviljade arbetsskadelivräntan. Försäkringsbolaget betalar även på sedvanligt sätt medlemmens ombudskostnader.

Ombud var förbundsjurist Ulf Lejonklou, tfn. 08-676 63 57

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt