Trafikförsäkringsbolag måste ompröva inkomstförlust efter yttrande från Trafikskadenämnden

Peter råkade ut för en svår trafikolycka (färdolycksfall) den 6 juni 1985. Skadan har reglerats av försäkringsbolaget Crawford. Från november 2001 beviljades han halv förtidspension med arbetsskadelivränta av Försäkringskassan. Han försämrades från november 2003 och från september 2006 har han beviljats hel sjukersättning med hel arbetsskadelivränta.

Ersättningen från Försäkringskassan motsvarade inte inkomsten som oskadad varför han vände sig till Crawford i november 2006 med begäran om omprövning av inkomstförlusten från november 2003 (enligt NJA 2008 s 1217). HD-domen anger att en omprövning ska ske om den ersättning som lämnas på grund av skadan understiger 90 % av tänkt lön.

Crawford avslog begäran om omprövning med motivering dels att ärendet är preskriberat, dels att det inte föreligger samband mellan nedsättning av arbetsförmågan och trafikolycksfallet. Vidare accepterades inte heller de inkomstunderlag som åberopats av Peter.

Ärendet prövas i Trafikskadenämnden som konstaterar

  1. 1.att det är klart mera sannolikt att Peters arbetsoförmåga beror på besvär efter trafikolyckan den 6 juni 1985 än att den har en annan orsak,
  2. 2.att rätt till omprövning angående inkomstförlusten föreligger och en ny beräkning ska göras från januari 2004 (lider inkomstförlust först härifrån) av Crawford samt
  3. 3.att det inkomstunderlag som Peter redovisat bör läggas till grund för aktuell beräkning av inkomstförlusten.

Crawford accepterar Trafikskadenämndens yttrande och kommer nu att ersätta Peter för den förlust han gjort från januari 2004 och framåt.

Peter hade beviljats rättshjälp av IF-Metall och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt