Staten bröt mot 11 § MBL när polisen omorganiserades

Den 1 januari 2015 ombildades 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. Omorganisationen berörde 28 500 anställda. Regeringen hade gett en kommitté, Genomförandekommittén, i uppdrag att bemanna organisationen och genomföra medbestämmandeförhandlingar inför ombildningen.  

I augusti 2014 ägde en förhandling rum mellan Genomförandekommittén och berörda fackliga organisationer, bl a Polisförbundet, avseende preliminär inplacering av de anställda i den nya organisationen. Senare under hösten 2014 fick Polisförbundet klart för sig att Genomförandekommitténs uppfattning var att det som hade förhandlats i augusti var vilka arbetsuppgifter de anställda skulle ha i den nya organisationen. Någon ytterligare förhandling om bemanningen av organisationen som helhet hölls inte innan den 1 januari 2015.  

Polisförbundet väckte talan i Arbetsdomstolen (AD) och yrkade tio miljoner kr i allmänt skadestånd för brott mot 11 § MBL. Förbundet menade att någon förhandling inte hade hållits om bemanningen av organisationen som helhet utifrån arbetstagarnas kompetens och verksamhetens behov.  

Igår meddelade AD dom i målet. AD finner att Genomförandekommittén inte fullt ut fullgjort förhandlingsskyldigheten enligt 11 § MBL inför bemanning av den nya organisationen. Med motiveringen att förbundet inte medverkat till att missförstånd klarats ut jämkar dock AD skadeståndet kraftigt till 200 000 kr.  

ADs dom AD 2016 nr 76. Ombud för Polisförbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329.