Städare vann i Högsta domstolen

Efter drygt fyra långa år i domstol har Högsta domstolen nu givit en städare rätt till lönegaranti med anledning av att städarens arbetsgivare gick i konkurs i mars 2006.Lönegaranti kan under vissa förutsättningar betalas ut till anställda som inte fått ut all sin lön av sin arbetsgivare om arbetsgivaren försätts i konkurs.Bakgrunden till tvisten var att städaren anställdes av Västra Båstad Clean AB i januari 2005. Ägarna till Västra Båstad Clean AB sålde företaget till en ny ägare under sommaren 2005. En kort tid därefter började problemen för de anställda. De nya ägarna förde över verksamheten till ett nytt bolag vid namn Svensk Städ & Fastighetspartner AB. Städaren tackade nej till att gå över till det nya bolaget då hon kände att allt inte stod rätt till. Städaren fick rätt då de anställda som gick över till det nya företaget inte fick någon lön och i juli 2006 försattes Svensk Städ & Fastighetspartner AB i konkurs.Städaren fick dock inte heller någon lön och kontaktade Fastighetsanställdas förbund. Fastighetsanställdas förbund anlitade i sin tur LO-TCO Rättsskydd AB. På uppdrag att Fastighetsanställdas förbund företrädde LO-TCO Rättsskydd AB städaren och försatte Västra Båstad Clean AB i konkurs. Därefter lämnades en ansökan om lönegaranti in till konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren avslog ansökan med hänvisning till att städarens krav på lönegaranti uppenbart skulle överstiga vad som anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och omständigheterna i övrigt.

Fastighetsanställdas förbund beviljade städaren rättshjälp och en stämningsansökan gentemot staten inlämnades till Helsingborgs tingsrätt. Tingsrätten valde att gå på statens linje i målet och avslog städarens krav på lönegaranti. Efter överklagan till Hovrätten över Skåne och Blekinge avslog även hovrätten städarens krav.

En överklagan till Högsta domstolen inlämnades i december 2007. Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd och den 8 juli 2010 meddelade Högsta domstolen sin dom.Högsta domstolen gick helt på den argumentation som framfördes av städaren. Högsta domstolen fann att en inskränkning av rätten till lönegaranti inte får ske i vidare mån än som direkt framgår av det s.k. lönegarantidirektivet. Vid en tolkning av lönegarantidirektivet fann Högsta domstolen att städaren enbart kunde nekas lönegaranti om städaren hade försökt missbruka rätten till lönegaranti. Högsta domstolen fann vid en helhetsbedömning att det inte var fråga om något missbruk av lönegarantin.Högsta domstolen tillerkände städaren den yrkade ersättningen om 65 724 kr. Vidare fick staten betala rättegångskostnaderna som uppgick till 130 995.

Högsta domstolens dom kommer att ha stor betydelse vid framtida bedömningar av rätten till lönegaranti.

Ombud för städaren var förbundsjurist 

Robert Sjunnebo

 vid LO-TCO Rättsskydd AB

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt