Socialstyrelsens medicinska beslutsstöd gäller inte för sjukersättning

Det har kammarrätten i Göteborg tydligt fastslagit i en dom (mål nr 5927-10). I ärenden om sjukersättning är det vanligt att Försäkringskassan hänvisar till Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd som ett skäl för att avslå ansökan. Beslutsstödet är riktlinjer för hur lång sjukskrivningstid som kan vara lämplig vid olika sjukdomar. Det är en rekommendation men Försäkringskassan brukar anse att den alltid ska följas trots att det måste ske en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Kammarrätten har nu bedömt att beslutsstödet överhuvudtaget inte är tillämpligt i ärenden om sjukersättning. Förhoppningsvis innebär detta att vi framöver kommer att slippa att se avslagsbeslut med hänvisningar till beslutsstödet. Försäkringskassan får bara använda detta när det gäller sjukpenning.

Målet gällde en kvinna som hade varit sjuk under lång tid. Hon hade inte arbetat sedan 2001 och sedan dess också varit för sjuk för att kunna arbetsträna. Hon hade genomgått ett antal utredningar och behandlingar genom åren men hennes hälsotillstånd hade tyvärr inte förbättrats. Försäkringskassan menade att hon inte kunde få sjukersättning och hänvisade bl.a. till att ingen av de aktuella diagnoserna har bedömts vara kronisk enligt Socialstyrelsens beslutsstöd.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten tog hänsyn till att genomförda medicinska insatser inte hade förbättrat hälsotillståndet och att behandlande läkare hade uppgivit att arbetsförmågan var stadigvarande helt nedsatt. Försäkringskassan hade dessutom inte någon medicinsk utredning som visade något annat.

Kvinnan hade blivit beviljad rättshjälp tack vare sitt medlemskap i Svenska Kommunalarbetarförbundet och företräddes i kammarrätten av förbundsjurist Julia Pietrek, 08-6766345.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt