Socialförsäkringsbalken (SFB) (Nr 2/2011)

Den 1 januari 2011 började Socialförsäkringsbalken (2010:110) att gälla. Den ersätter drygt 30 lagar, bl.a. lagen om allmän försäkring (AFL) och lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF).

Sjuklönelagen, lagen om arbetslöshetsförsäkring och olika bestämmelser om arbetsmarknadspolitik, aktivitetsstöd m.m. finns inte med i balken. Inte heller bestämmelser om tandvårdsstöd och sjukvårdsersättning.

De materiella förändringarna är få men i några fall har praxis kodifierats. Myndigheter som kommer att tillämpa balken är Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Bakgrund

Regeringen lämnade sitt lagförslag i prop. 2008/09:200. I propositionen del 2 finns en omvandlingslathund/paragrafregister till de nya bestämmelserna i SFB. När det gäller lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) börjar registret på sid. 644. De ändringar som bl.a. infördes i sjukförsäkringen fr.o.m. den 1 januari 2010 har införts i balken (jfr. prop. 2009/10:69).

Syfte

Syftet med balken är att bestämmelserna ska vara mer lättillgängliga och lättare att tillämpa. Detta genom att samla ett stort antal lagar och systematisera textstrukturen samt beskriva innehållet i början av varje avdelning och kapitel. Balken ska ge en större säkerhet mot bristande enhetlighet om gemensamma regler och begrepp.

Språk och terminologi

I balken har man ersatt ”allmän försäkring” med socialförsäkring och ”sjukförsäkring” har slopats. Däremot behåller man ord som slutar på ”penning”. T.ex. har havandeskapspenning bytts ut mot graviditetspenning. ”Förmån” är det generella begreppet för olika ersättningar, bidrag, utbetalningar m.m. Man har moderniserat ord och utryck så att ”utgår” och ”utges” istället blir ”lämnas” och ”uppbär” blir ”får”.

Innehåll

Balken består av åtta avdelningar som bl.a. behandlar familjeförmåner, förmåner vid sjukdom och arbetsskada , funktionshinder, ålderdom, förmåner till efterlevande och bostadsstöd. Man börjar med att ge de övergripande bestämmelserna (avd A) och slutar med de gemensamma bestämmelserna (avd H). Den innehåller 117 kapitel.

Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada återfinns i avd. C som inleds med 23 kap. som anger innehåll, definitioner och förklaringar.

Bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) finns i kapitel 25 och 26. SGI-skyddsreglerna finns i 26 kap. 9 § och i 26 kap. 17 och 18 §§.

Sjukpenningreglerna finns i kapitel 27 och 28. I 27 kap. 19 § och 28 kap. 17 § anges de nya begreppen för hur sjukpenning lämnas: På normalnivå (80 %) eller på fortsättningsnivå (75 %). Begreppen fortsatt sjukpenning, förlängd sjukpenning, förlängd sjukpenning i vissa fall m.m. har tagits bort.

I 27 kap. 24 a § anges undantagsreglerna när sjukpenning kan lämnas på fortsättningsnivån även efter 364 + 550 dagar, bl.a. om sjukperioden föranletts av godkänd arbetsskada.

Rehabiliteringskedjan finns i 27 kap. 46 – 49 §§.

Bestämmelserna om rehabilitering och rehabiliteringsersättning finns i kap 29-31. I 30 kap. 2 § anges nu att en försäkrad ”har rätt” till rehabilitering. I motsvarande regel i lagen om allmän försäkring (AFL) angavs ”har möjlighet”. I förarbetena är det oklart vad man avser, om det är en skärpning av Försäkringskassans ansvar eller ej. Det anges att den försäkrade har rätt till olika typer av åtgärder, men att det inte går att lämna en absolut garanti.

Nytt angående rehabilitering är också att ändamålet med sådan anges, dvs. att den ska syfta till arbetslivsinriktad rehabilitering (29 kap. 2 §).

Sjukersättning och aktivitetsersättning behandlas i kapitel 32-36. I 33 kap. 5-6 och i 10-12 §§ anges reglerna om bl.a. nedsättning av arbetsförmågan och att nedsättningen ska vara stadigvarande.

Förmåner vid arbetsskada m.m behandlas i kapitel 38-44. I 39 kap.3-8 §§ anges definitionerna på arbetsskada, undantag, skadetidpunkt m.m. En nyhet är att man nu har tagit in i lagtexten ( 39 kap. 8 §), att skada p.g.a. olycksfall anses ha inträffat dagen för olycksfallet, även om skadan visar sig senare

Reglerna om arbetsskadelivränta finns 41 kap. Man har slopat ordet ”varaktig” för bedömningen av arbetsförmåga. I SFB anges bara att ”nedsättningen av förmågan att skaffa inkomst genom arbete kan antas bestå under minst ett år”.

I SFB( 41 kap 10 §) anges nu också uttryckligen att förvärvsförmågan ska bestämmas utan hänsyn till det allmänna läget på arbetsmarknaden (jfr. RÅ 1996 ref 58 och RÅ 2004 ref 120).

Gemensamma bestämmelser om förmåner, handläggning m.m. finner man i kapitlen 104-115. Här framgår hur ärenden ska handläggas, hur man ansöker om olika förmåner, utredningsskyldighet, uppgiftsskyldighet, anmälan om ändrade förhållanden, beslut etc. Tidigare angavs sådana bestämmelser i samband med respektive förmånsslag, men nu är bestämmelserna samlade på ett ställe och är i stor utsträckning lika för alla förmåner.

I 110 kap. 4 § anges hur man ansöker och gör anmälan m.m. En nyhet är att sjukpenningförsäkran inte längre ska göras, utan att man i stället gör en anmälan. I 110 kap. 46 § har man räknat upp i vilka fall man har en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden. Detta var tidigare olika för olika förmånsslag. Det finns ett undantag från anmälningsskyldigheten för sådana uppgifter som myndigheten redan har kännedom om. Det anges i förarbetena att uppgiften också ska vara tillgänglig för bedömning av den aktuella förmånen. Vår tolkning är att det inte borde krävas att anmälan sker till ”rätt” avdelning inom myndigheten om en anmälan gjorts i god tro.

Det anges också i förarbetena, när det gäller frågan om hel eller delvis eftergift av ett återkrav, att det bör finnas ett utrymme att beakta vilka ändrade förhållanden den försäkrade borde ha insett att hon eller han borde ha anmält.

Att myndigheten har en utredningsskyldighet slås fast i 110 kap. 13 §. Detta fanns tidigare inte angivit i lagtexten.

Ändringsbestämmelserna finns i 113 kap. 3-6 §§ och omprövningsbestämmelserna finns i 113 kap. 7-9 §§. Reglerna om överklagande finns i 113 kap. 10-20 §§.

Övergångsbestämmelser

SFB tillämpas på förmåner som avser tid efter den 31 december 2010. När det gäller handläggningen ska bestämmelserna tillämpas direkt även om förmånen gäller tid före ikraftträdandet. När det gäller ansökan och anmälan som gäller tid före ikraftträdandet får den göras enligt de gamla reglerna. Föreskrifter o.dyl fortsätter att gälla om inget annat angivits.

Frågor om detta nyhetsbrev kan ställas till Claes Jansson tel. 08-676 63 16, claes.jansson@fackjuridik.com

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt