Snickare med normal löneutveckling slapp återkrav

Kammarrätten i Sundsvall har i en dom slagit fast att Försäkringskassans återkrav på c:a 200.000 kr saknade grund. Mannen som redan hade betalat in pengarna för att slippa den höga räntan har nu fått tillbaka sina pengar.

Snickaren drabbades av en arbetsskada i början av 1980-talet och fick livränta på grund av inkomstförlust vid arbetsbyte. Han hade bytt arbete först till snickare inomhus och senare blivit arbetsledare.

Sedermera har löneutvecklingen i de båda arbetena varit sådan att han inte längre gjorde någon inkomstförlust och livräntan drogs då in.

Frågan i målet var om mannen var skyldig att betala tillbaka den livränta han fått – och som han inte haft rätt till – från det att han inte längre gjorde någon inkomstförlust till dess att livräntan drogs in. Det rörde sig om en period om flera år.

Försäkringskassan menade att mannen borde anmält sina nya förhållanden till dem redan 2003, då han bytte befattning. Man menade också att han skäligen borde ha insett att han inte längre haft rätt till livränta.

Kammarrätten ansåg att det inte funnits någon anmälningsskyldighet, då detta enbart gäller fall då den försäkrade börjar arbeta i större omfattning än tidigare eller om den försäkrade får en förbättrad arbetsförmåga. Detta framgår av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad gäller frågan om mannen skäligen borde ha insett att han haft livränta obehörigen fann kammarrätten att man inte kan kräva att han borde haft en mer detaljerad kännedom om löneutveckligen i sitt tidigare arbete. Dessutom hade den faktiska löneutveckligen i det nya arbetet i stort sett följt normala löneökningar och i vart fall inte ökat mer än fem procent årligen.

Rättshjälp beviljades av fackförbundet Vision som betalade ombudskostnaderna.

Ombud för mannen var förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt, LO-TCO Rättsskydd AB. Tel. 08-6766322. lise-lotte.sjostedt@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt