Smärtor i muskler och senfästen godkända som arbetsskada

Medlemmen i Livsmedelsarbetareförbundet (LIVS) har under ett helt arbetsliv som montör och reparatör arbetat med tunga arbetsuppgifter i oergonomiska arbetsställningar. Smärtorna i muskler och senfästen har gjort att han inte har någon arbetsförmåga och medfört hel sjukersättning.

Försäkringskassan nekade honom ersättning och hävdade bland anant att det inte fanns någon underliggande diagnos, att muskelsmärtor går över när belastningen upphör och att det fanns konkurrerande psykiska besvär.

LO-TCO Rättsskydd företrädde medlemmen i förvaltningsrätten och senare kammarrätten. Kammarrätten i Göteborg bifaller nu överklagandet och slår fast att medlemmens smärtbesvär utgör en arbetsskada.

Kammarrätten konstaterar i domen att det på goda medicinska grunder kan slås fast att sådana kroniska smärtbesvär som medlemmen lider av kan orsakas av hans arbetsuppgifter. Domstolen konstaterar vidare att medlemmen fått konkreta diagnoser och att Försäkringskassans invändningar saknat konkretion. Sammantaget menar kammarrätten att övervägande skäl talar för att sjukdomsbesvären utgör arbetsskada.

Medlemmen har nu fått full ersättning för sin inkomstförlust i form av livränta. Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund LIVS. Ombud är förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47, magnus.eriksson@fackjuridik.com.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt