Slutligt beslut, meddelat av Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

LO-TCO Rättsskydd AB företräder medlem i fackförbundet Akavia vad gäller rätt till omprövning av en sedan tidigare beviljad livränta. Livräntan har beviljats på grund av en arbetsskada som medfört en nedsatt arbetsförmåga. När medlemmen senare fick en utökad nedsättning av arbetsförmågan ansökte hon om rätt till utökad ersättning genom PSA-avtalet (det försäkringsskydd som statligt anställda har genom kollektivavtal).  PSA-nämnden som prövade ärendet gjorde vid prövningen en fullständig prövning som även innefattade en omprövning av det tidigare godkända orsakssambandet mellan arbetsskadan och medlemmens besvär.

Målet har nu varit föremål för prövning i Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor. Medlemmen åberopade ny medicinsk utredning som bevisning och framhöll att rättspraxis från Högsta domstolen (NJA 2020 s. 159 ”truckolyckan”) medför att PSA-nämnden inte ska ompröva det tidigare godkända orsakssambandet mellan arbetsskadan och hennes besvär vid den förnyade prövningen. Något som PSA-nämnden har gjort.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor konstaterar att den nytillkomna medicinska utredningen gör att ärendet ska återförvisas till PSA-nämnden för ytterligare medicinsk prövning. Vid den förnyade prövningen ska PSA-nämnden enligt skiljenämndens slutliga beslutet även beakta att medlemmens nedsatta arbetsförmåga vid den tidigare prövningen bedömts ha fullt samband med hennes arbetsskada.

Detta bör underlätta för personer som omfattas av PSA-avtalet att kunna få sin rätt till ersättning prövad utan att riskera att PSA-nämnden omprövar det tidigare ställningstagandet om orsakssamband och därmed underlätta att medlemmar även får rätt till ersättning vid omprövning.

Ombud i målet var förbundsjurist Ulf Lejonklou (tfn. 08-676 63 57).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt