Sjukpenning beviljades trots oregelbunden arbetstid

För att man ska få halv sjukpenning krävs i normalfallet att man på grund av sjukdom inte kan arbeta mer än 50 procent under sjukperioden. I vissa fall kan man dock få sjukpenning även om man vissa dagar arbetar mer än halvtid, så länge inte arbetstiden överstiger 50 procent under en längre period.

En kvinna som arbetade inom vården, drabbades år 2007 av reumatiska besvär och tvingades gå ner till halvtid. I samråd med arbetsgivaren fick hon ett schema där hon arbetade oregelbundet, bl.a. med sjutimmarspass vissa helger. På helgerna var tempot betydligt lugnare och arbetsbelastningen lägre, vilket gjorde att kvinnan kunde klara längre arbetspass. Totalt översteg inte arbetstiden 20 timmar per vecka.

Kvinnan ansökte om halv sjukpenning men Försäkringskassan avslog. Man ansåg att om hon kunde arbeta sju timmar vissa dagar så gick det bra alla dagar. Kvinnan överklagade till länsrätten, som fastställde kassans beslut. Domstolen motiverade detta med att det inte var något rehabiliteringsförsök och att kvinnans läkare endast hade angett att det inte fanns något hinder emot den aktuella arbetstidsförläggningen. Utredningen ansågs därför inte visa att den oregelbundna arbetstiden var medicinskt motiverad.

Kammarrätten i Göteborg har nu bifallit kvinnans överklagande. Man konstaterar att det kan finnas situationer där det är lämpligt att halv sjukpenning beviljas även om den försäkrade har arbetat mer än halvtid vissa dagar, så länge arbetstiden inte överstiger halvtid under sjukperioden och om arbetstidsförläggningen är medicinskt motiverad. Rätten fäster särskilt avseende vid att det är ett lugnare arbetstempo på helgerna, vilket gjorde att kvinnan kunde arbeta mer än fyra timmar de dagarna. Den behandlande läkaren hade inga invändningar mot upplägget och kammarrätten ansåg därför att kvinnan hade medicinska skäl att lägga arbetstiden så som hon hade gjort och att hon därmed hade rätt till halv sjukpenning.

Kommunalarbetareförbundet har beviljat sin medlem rättshjälp i ärendet, vilket innebär att förbundet står för alla kostnader för processen. Juridiskt ombud i domstolen var förbundsjurist Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd AB.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt