Sjuklön från arbetsgivare är inte SGI-grundande

Regeringsrätten har den 4 maj 2010 meddelat två domar (mål nr 3480-07 och mål nr 5594-08) där man slagit fast att kollektivavtalsbaserad sjuklön som utges till personer med stöd av kollektivavtal mellan Kommunalarbetarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting inte är att jämställa med sådan inkomst som kan läggas till grund för sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Målen rörde två kvinnor som fått sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan och med anledning härav istället beviljats sjuklön från arbetsgivaren med stöd av en bestämmelse i kollektivavtalet. De båda kvinnorna hade varken återgått i arbete eller anmält sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen i samband med indragningen av sjukpenningen och Försäkringskassan beslutade därför att de skulle ”nollklassas”, d.v.s. att deras SGI skulle fastställas till 0 kr. Försäkringskassan ansåg att den aktuella sjuklönen inte var en sådan inkomst av arbete som kan läggas till grund för en SGI.

Regeringsrätten har i sina domar gått på Försäkringskassans linje. Regeringsrätten konstaterar att sjuklönen i och för sig utgör en inkomst som följer av anställningen, men att syftet med denna är att täcka inkomstbortfall vid sjukdom. Regeringsrätten menar därför att sjuklönen har samma funktion som sjukpenningen och att den därför inte kan anses vara inkomst av eget arbete och följaktligen inte läggas till grund för en SGI.

För att inte riskera att bli nollklassade är det alltså viktigt att de som får sin sjukpenning indragen första vardagen anmäler sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande även om de har rätt till sjuklön enligt kollektivavtal.

Kvinnorna företräddes av förbundsjuristerna Lise-Lotte Sjöstedt respektive Linda Wallin, LO-TCO Rättsskydd AB.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt