SEKO stämmer SJ för hindrande av skyddsombud

På flera orter och tågstationer i Sverige vänder SJ sina tågsätt, bland annat vid Karlbergs station i Stockholm. Vändning av vissa sorters tågsätt medför att lokföraren måste förflytta sig utvändigt längs med tågsättet.

Vid Karlbergs station är vissa gångvägar mellan tågspåren anlagda. Gångvägarna är dock smala och ligger mellan tågspåren utan skydd mot intilliggande spår där andra tågsätt kommer med hög hastighet. Under vintern 2009/2010 föll det mycket snö i Stockholmsområdet vilket kraftigt försämrade gångvägarna och därmed även säkerheten för lokförarna. Förbundets skyddsombud begärde därför att gångvägarna skulle snöröjas och halkbekämpas.

När SJ inte åtgärdade problemen stoppade skyddsombudet arbetet med vändning av tågsätt i Karlberg med stöd av 6 kap 7 § arbetsmiljölagen eftersom det fanns en omedelbar och allvarlig fara för lokförarnas liv och hälsa. Han lade med andra ord ett skyddsstopp.

Eftersom SJ valde att inte följa det lagda skyddsstoppet har SJ hindrat skyddsombudet i dennes verksamhet. SEKO har på grund av detta väckt talan i Arbetsdomstolen och kräver att SJ ska betala 100 000 kr i skadestånd till skyddsombudet och 150 000 kr till förbundet.

Målnummer i Arbetsdomstolen är A 74/11 och ärendet handläggs av förbundsjuristen Henric Ask, 08-6766368.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt