Riksteatern krävs på skadestånd för brott mot medbestämmandelagen

Riksteatern har sedan några år tillbaka entrévärdar/ordningsvakter anställda i verksamheten. I juni 2012 fick Teaterförbundet kännedom om att Riksteatern sedan slutet av år 2011 hade tillgodosett sitt behov av vakter inte bara genom de anställda vakterna utan också genom att hyra in vakter via bemanningsföretag. Riksteatern hade inte innan beslutet att hyra in vakter fullgjort sin skyldighet att genomföra förhandlingar med Teaterförbundet enligt 11 och 38 §§ medbestämmandelagen. Teaterförbundet har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat att Riksteatern ska förpliktas utge allmänt skadestånd med  sammanlagt 200 000 kr till förbundet. Arbetsdomstolens mål A 91/13.

Ombud för Teaterförbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.   

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt