Renhållningsarbetare får jobbet tillbaka och ett högt skadestånd

Efter en bitter ”fejd” i Arbetsdomstolen står det nu klart att det kommunägda bolaget Renova avskedat en renhållningsarbetare i strid med lagen om anställningsskydd. Arbetsdomstolen har i sin dom ogiltigförklarat avskedandet samt tillerkänt renhållningsarbetaren 100 000 kr i allmänt skadestånd. Utöver det ska bolaget dessutom, som en följd av domen, betala ut lön för tiden mellan avskedandet förra sommaren och domen.

Renhållningsarbetaren avskedades sommaren 2007 på grund av en rad påståenden om misskötsamhet. Bolaget påstod bl a att han inte skulle ha deltagit i sin egen rehabilitering, att han arbetade medvetet långsamt för att skada bolaget, att han saboterat sin sopbil och att han ägnat sig åt svarttömning.

Arbetsdomstolen har nu slagit fast att bolaget inte har styrkt ett enda av de påståenden som åberopats till grund för avskedandet.

Arbetsdomstolen gör i domen kritiska uttalanden avseende bolagets sätt att föra processen inför domstolen. Någon tid efter att renhållningsarbetaren avskedats har också hans närmaste arbetskamrat, med vilken renhållningsarbetaren under flera år kört sopbil, genom en överenskommelse tvingats att lämna sin anställning. Domstolen uttalar att den uppfattar omständigheterna kring kollegans sätt att lämna bolaget som anmärkningsvärda. Domstolen påtalar vidare beträffande kollegan att de närmast har ”…fått intrycket att formuleringarna i överenskommelsen …. tillkom på bolagets initiativ för att kunna användas i en tvist rörande avskedandet” av renhållningsarbetaren.

Arbetsdomstolens dom nr 93/08 (ej refererad)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt