Remissvar; LO-TCO Rättsskydd har yttrat sig över Arbetsskadeutredningens betänkande En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring

LO-TCO Rättsskydd har yttrat sig över Arbetsskadeutredningens betänkande En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet, SOU 2023:53:

lo-tco-rattsskyd.pdf (regeringen.se)

Innan regeringen tar ställning till förslagen i en utredning hämtar den in synpunkter från berörda intressenter, genom att skicka ut förslagen på remiss. LO-TCO Rättsskydd är en av de remissinstanser som yttrat sig.

Vi ställer oss huvudsakligen positiva till utredningens förslag och delar i stora delar slutsatserna. Vi ser att arbetslivet har blivit mer krävande och att arbetsskadeförsäkringen är underutnyttjad. Utredningen innehåller förslag som kan leda till en mer rättssäker, förutsägbar och rättvis prövning av arbetsskador. Här är några exempel på vad vi tycker:

LO-TCO Rättsskydd tycker att det är ett bra förslag att sänka kravet på tiden för hur länge en persons inkomstförmåga ska bedömas vara nedsatt, från dagens ett år till 180 dagar. Det blir då lättare att uppfylla kravet på en varaktig inkomstförlust och grundvillkoren i försäkringen blir mindre exkluderande för många med arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Vi tycker också att det är mycket bra om det införs en fast prövningstidpunkt, alltså förslaget om att Försäkringskassan ska ta initiativ till att starta en utredning kring rätten till livränta senast en viss dag i sjukperioden. Detta bland annat eftersom vi tror att kunskapen om arbetsskadeförsäkringen är relativt låg bland gemene man och att många fall “tappas bort” trots att det redan idag finns en rätt till ersättning.

Det är också positivt och behövligt med en precisering i lagtexten om vilket arbetsförmågebegrepp som ska gälla vid bedömningen av inkomst efter skada. Liksom utredningen tror vi att det leder till en tydligare tillämpning av reglerna.

Vi tycker även att det är bra med en tydligare koppling mellan ersättning för arbetsskada och inkomstutvecklingen i samhället. Utredningens förslag om att använda inkomstindex är därför bra, liksom att taket för livränta höjs.

Vi välkomnar särskilt att principen om att en försäkrad omfattas i sitt befintliga skick förtydligas, så att sjukdomar, anlag med mera inte ska kunna vägas in som konkurrerande faktorer i arbetsskadeprövningen.

Slutligen anser vi att även förslagen att ta bort de undantag för psykiska och psykosomatiska skador samt smittor som finns i arbetsskadeförsäkringen är bra. Det kommer säkerställa att det grundläggande syftet med arbetsskadeersättningen även omfattar dessa skador, som många försäkrade faktiskt drabbas av i arbetet, samt att dessa kan prövas utifrån samma premisser som vid andra skador.

Här kan du ta del av hela vårt remissvar.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt