Remissvar: Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål (SOU 2014:76)

LO-TCO Rättsskydd har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet. Vi anser att förslagen med en förstärkning av möjligheterna att ha muntlig förhandling i förvaltningsrätt är positiva. Däremot är förslagen om att inskränka möjligheterna till muntlig förhandling i kammarrätt negativa och vi förordar att nuvarande reglering behålls.

I betänkandet föreslås att överklagandetiderna för förvaltningsrätters och kammarrätters mål om socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska förkortas från två månader till tre veckor. Detta motiveras bl.a. med att det bör vara enhetliga överklagandetider inom förvaltningsrätten och att handläggningstiderna skulle förkortas. Vi är kritiska till detta. Vi pekar bl.a. på att målen ofta rör den enskildes grundläggande försörjning, att det finns risk för att målen inte avgörs på ett materiellt korrekt underlag och att problemet med långa handläggningstider inte beror på överklagandetidens längd utan snarare på problem med domstolarnas arbetsformer m.m.

Förslagen i betänkandet föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av enhetschef Claes Jansson, tel. 08-676 63 16, claes.jansson@fackjuridik.com.

Länk till: Remissvar

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt