Rätt omplacera ”visselblåsare”

Vid Södertälje sjukhus förflyttades en av kommunals medlemmar, Peter, från sin tjänst som undersköterska vid intensivvårdsavdelningen (IVA) till en motsvarande tjänst vid den geriatriska avdelningen. Förflyttningen gjordes p g a att vissa problem uppstått på arbetsplatsen efter det att Peter i TV uttalat att det på IVA förekom uttalanden och händelser som han upplevde som rasistiska. Kommunal gjorde i målet gällande att det inte förelegat s k vägande skäl för förflyttningen.

Arbetsdomstolen konstaterar att de motsättningar som uppstod på IVA huvudsakligen hade sitt ursprung i att Peter gjort uttalanden i media. Domstolen säger därefter att det är av största vikt att eventuella missförhållanden på en arbetsplats kommer fram och att arbetstagare upplever att de utan rädsla för repressalier kan använda sina grundlagsfästa fri- och rättigheter. Det är därför enligt domstolen allvarligt om arbetstagare som utnyttjar dessa rättigheter drabbas av negativa följdverkningar av arbetsrättslig art.

Trots detta kommer domstolen fram till att det fanns vägande skäl för att omplacera Peter. Skälet till det är att domstolen anser att IVA är en s k högriskmiljö och att det i sådana miljöer finns ett betydligt mindre utrymmet för att acceptera problem inom en personalgrupp än annars. Domstolen finner att det fanns sådana motsättningar på IVA att det var försvarligt att vidta en personalförflyttning. Eftersom Peter, enligt domstolen, drabbats av en förtroendekris, bl a då han spelat in möten med dold mikrofon, och då förtroendet för honom alltjämt är skadat, var det rätt att just Peter förflyttades.

Kommentar

Domen innebär att Arbetsdomstolen slår fast att i känsliga arbetsmiljöer, som domstolen benämner högriskmiljöer, är yttrandefriheten mer begränsad än annars. Det innebär att den som arbetar och slår larm i sådana miljöer löper större risk att bli omplacerad trots att det är just i sådana miljöer som det är viktigast att det finns anställda som vågar slå larm. Det är ett motsägelsefullt budskap som är svårt att förstå logiken i.

Arbetsdomstolens dom A 10/10. Ombud för Peter och Kommunal var förbundsjurist Sussanne Lundberg, 08-6766309.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt