Psykisk sjukdom efter extrem arbetsbelastning godkänd som arbetsskada

 

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 21 september 2012 bedömt att den arbetsbelastning en man haft i arbetet som alkohol- och drogterapeut varit extrem och att detta orsakat hans psykiska ohälsa. Han har därför rätt till livränta.

Försäkringskassan menade att mannen inte skulle ha livränta eftersom arbetsgivaren inte hade drivit på honom och eftersom han till största delen haft möjlighet att själv bestämma över sin arbetssituation. Till saken hör att mannen hade en sådan personlighet som gjorde att han tog på sig mycket arbete, vilket Försäkringskassan också lyfte fram som något som talade emot att han skulle få livränta. Slutligen menade Försäkringskassan att det i stället var de månader av arbetslöshet innan mannen blev sjukskriven som var orsaken till hans psykiska besvär.

Kammarrätten konstaterar dock att det inte finns något som tyder på att arbetsgivaren inte var medveten om mannens arbetssituation. Vidare konstaterar domstolen att, trots att mannen själv haft möjlighet att styra sitt arbete, det mot bakgrund av hans personlighet får anses vara en sådan arbetsinsats som är skadlig. Vad gäller frågan om hur man ska se på mannens arbetslöshet menar kammarrätten att arbetslöshet generellt sett utgör en konkurrerande skadeorsak till psykisk ohälsa, men att det i detta mål finns bevisning som visar att mannen mådde dåligt redan i början av arbetslösheten samt att han avstod från sjukskrivning i förhoppning om att han snart skulle må bättre.

Noteras kan att Försäkringskassan synes försöka lägga ansvaret för arbetsmiljön på den enskilde och genom detta diskvalificera denne från rätten till livränta. Utöver att det av arbetsmiljölagen framgår att det är arbetsgivaren som har det fulla ansvaret för arbetsmiljön bör nämnas att det i arbetsskadeförsäkringen inte finns något krav på oaktsamhet eller utrymme för att ta hänsyn till vem som bär ansvaret för att en arbetsskada har uppkommit; antingen har en skada/sjukdom orsakats av arbetet eller inte. Om det är arbetsgivaren, arbetstagaren eller någon annan som bär ansvaret för detta är irrelevant.

Noteras kan också att principen om befintligt skick bekräftas; Försäkringskassan vinner ingen framgång med sin invändning om att den enskilde har en personlighet som gör att han självmant tar på sig mycket arbete. Liknande resonemang har Försäkringskassan fört i andra mål och förlorat.

Mannen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Unionen. Ombud var förbundsjuristen Stefan Kjellström, tel. 08-676 63 44.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt