Polismäns bisysslor skadar inte förtroendet

Arbetsdomstolen har i ett antal mål nyligen prövat frågan om polismän kan bedriva näringsverksamhet utan att det anses vara en förtroendeskadlig bisyssla som strider mot lagen om offentlig anställning (LOA).

Polismyndigheten hade beslutat att de aktuella polismännen skulle upphöra alternativt inte åta sig sina bisysslor, eftersom bisysslorna ansågs kunna rubba förtroendet för polismännens opartiskhet i tjänsteutövningen samt skada Polismyndighetens anseende. Polisförbundet stämde staten och yrkade att Arbetsdomstolen skulle upphäva besluten och förordna att de tills vidare inte skulle gälla (s k interimistiskt yrkande).

Mål A 35/17 rörde en bombtekniker, som på sin fritid arbetade som instruktör i säker och sparsam körning. Arbetet fakturerades i polismannens enskilda firma.

I mål A 37/17 var det en spanare som ville bedriva affärsverksamhet genom att fotografera och filma golfbanor med drönare.

I mål A 41/17 handlade det om en utredare på en familjevåldssektion, som var delägare och styrelseordförande i ett aktiebolag som anordnade föreläsningar i skolor om bl.a. farorna på internet.

Efter att förbundet hade ingett stämningsansökan i mål A 37/17 gjorde Polismyndigheten en förnyad bedömning, vilket resulterade i att aktuell bisyssla ansågs tillåtlig.

I beslut den 26 april 2017 biföll Arbetsdomstolen Polisförbundets interimistiska yrkande i de båda andra målen då risken för förtroendeskada bedömdes vara så låg att den var acceptabel. Polismyndighetens beslut skulle därför tills vidare inte gälla.

Efter att Arbetsdomstolen meddelat sina beslut har Polismyndigheten upphävt sina tidigare beslut och gjort bedömningen att polismännens bisysslor inte är förtroendeskadliga.

För närvarande pågår även ett mål i Arbetsdomstolen, A 71/17, som handlar om huruvida en polis, vars arbetsuppgifter i huvudsak består av att hantera pass- och beslagsärenden, ägnar sig åt en förtroendeskadlig bisyssla genom sitt engagemang i en ideell förening som bland annat arbetar med att stötta och vägleda våldsutsatta kvinnor. Arbetsdomstolen har för avsikt att meddela ett intermistiskt beslut i målet inom kort.

Polisförbundet företräddes av förbundsjuristen Anne Alfredson i mål A 35/17, förbundsjuristen Kerstin Burman i mål A 37/17 samt i mål A 41/17 av förbundsjuristen Maria Fridolin, tel 08-6766307, som även företräder förbundet i det sistnämnda målet, A 71/17.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt