Personuppgiftslagen inte hinder att lämna ut uppgifter om utanförstående arbetstagare

Seko å ena sidan och Peab Asfalt AB och Sveriges Byggindustrier å andra sidan har haft en tvist om bolaget på grund av en granskningsbestämmelse i kollektivavtalet varit skyldigt att lämna ut uppgifter om lön för utanförstående arbetstagare. Bolaget menade att personuppgiftslagen utgjorde hinder för bolaget att lämna ut uppgifterna. Arbetsdomstolen har i en dom den 24 oktober 2018 slagit fast att bolaget varit skyldigt att lämna ut uppgifterna enligt granskningsbestämmelsen eftersom Sekos intresse av att kunna kontrollera att bolaget följer kollektivavtalet även avseende utanförstående arbetstagare väger tyngre än intresset av de utanförstående arbetstagarnas personliga integritet.

Enligt LO-TCO Rättsskydds bedömning är principerna för intresseavvägning desamma enligt dataskyddsförordningen som den 25 maj 2018 ersatte personuppgiftslagen. Sedan den 25 maj 2018 ska dock inte några intresseavvägningar behövas avseende åtaganden i kollektivavtal eftersom kollektivavtal enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen är en rättslig förpliktelse.

Arbetsdomstolens dom AD 2018 nr 65.
Ombud för Seko var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt