Personlig assistent anställd enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete som blir avskedad utan laga grund har sämre skydd än vid anställning enligt anställningsskyddslagen

 

Vid anställning som personlig assistent, direkt hos en brukare, gäller inte anställningsskyddslagen utan lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, den s.k. hembiträdeslagen. På grund av de särskilda förhållanden som anses föreligga vid anställning i arbetsgivarens hem har arbetstagare för vilka hembiträdeslagen gäller ett sämre skydd än vad som gäller enligt anställningsskyddslagen, bland annat krävs inte saklig grund för att en uppsägning ska vara laglig. När det däremot gäller avskedande kräver hembiträdeslagen, liksom anställningsskyddslagen, att det finna laga grund. Om avskedandet sker utan laglig grund finns enligt hembiträdeslagen emellertid inte möjlighet till ogiltigförklaring, men allmänt och ekonomiskt skadestånd ska utgå.

I tvisten har parterna varit överens om att avskedandet av en tillsvidareanställd inte haft laga grund. Tvisten har gällt hur mycket allmänt och ekonomiskt skadestånd som ska utgå.

Arbetsdomstolen har i dom nr 2/2013 slagit fast att det ekonomiska skadeståndet vid avskedanden som sker utan laglig grund ska motsvara den uppsägningslön som den anställde har rätt till. Skälet för detta är enligt domstolen att arbetsgivaren alltid har rätt att – utan saklig grund – avsluta anställningen varvid uppsägningslön ska utgå. Beträffande kränkningen uttalar Arbetsdomstolen att denna, på grund av lagens konstruktion, inte kan jämställas med den kränkning som ett felaktigt avskedande enligt anställningsskyddslagen innebär. Arbetsdomstolen bestämmer att ett skäligt allmänt skadestånd är 40 000 kr. Det allmänna skadeståndet vid felaktiga avskedanden enligt anställningsskyddslagen har under 2012 normalt varit 125 000 kr.

 

Ombud är förbundsjuristen Anne Alfredson, tfn 08-676 63 25.

 

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt