Över fyra miljoner kronor till medlem i Lärarförbundet med PTSD

Efter att förvaltningsrätten återförvisat ett mål om livränta till Försäkringskassan har kassan godkänt en medlems besvär från Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som arbetsskada och beviljat henne full livränta utan tidsbegränsning. Beslutet medför att medlemmen fått rätt till mer än fyra miljoner kronor i arbetsskadeersättning från Försäkringskassan.

Medlemmen i Lärarförbundet utsattes för en allvarlig hotsituation i arbetet och sjukskrevs på grund av psykiska besvär. Besvären bedömdes först som besvär från utmattningssyndrom, men senare tillkom även diagnosen Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Försäkringskassan beviljade medlemmen tidsbegränsad arbetsskadeersättning (livränta) för besvär från utmattningssyndrom, men efter drygt sex år avslogs hennes ansökan om fortsatt livränta.

Försäkringskassan ansåg att diagnoserna utmattningssyndrom och PTSD inte kunde anses klarlagda från och med ansökningstidpunkten. Besvärsutvecklingen och tidssambandet mellan händelsen i medlemmens arbete och hennes besvär från utmattningssyndrom bedömdes ”alltmer otydligt” och diagnosen PTSD ansågs inte klarlagd över huvud taget.

Vid prövningen i förvaltningsrätten framhöll medlemmen att hennes besvär var väsentligen oförändrade i förhållande till tidigare perioder då hon beviljats livränta. Vidare framhölls att det inte krävs en klarlagd diagnos för att en arbetsskadeprövning ska kunna göras då det är sambandet mellan händelsen i arbetet och besvären som ska prövas, inte sambandet mellan händelsen och en klarlagd diagnos. Medlemmens diagnoser var dessutom klarlagda genom fyra olika specialister i psykiatri.

Förvaltningsrätten bedömde att det utifrån uppgifterna i den medicinska utredningen krävdes ytterligare utredning av medlemmens diagnoser och sambandet mellan besvären och den hotfulla händelsen. Målet återförvisades därför till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.

Försäkringskassan skickade därefter ärendet till en försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) som kom fram till att diagnosen PTSD var klarlagd och att övervägande skäl talade för att händelsen i medlemmens arbete orsakat besvären från PTSD. Utifrån den bedömning som gjordes av FMR godkände Försäkringskassan medlemmens besvär från PTSD som arbetsskada och beviljade henne full livränta utan tidsbegränsning.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Lärarförbundet. Ombud var förbundsjuristen Erika Engman Litfeldt, 08-6766345.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt