Oskäligt att pröva arbetsförmågan mot den normala arbetsmarknaden

Förvaltningsrätten i Malmö har i dom den 5 november 2014 bedömt att en man med svåra komplikationer i samband med diabetes har rätt till sjukpenning trots att han hade en arbetsförmåga på den normala arbetsmarknaden. Domen har inte överklagats.

Mannen var 64 år och arbetade som målare. Han hade haft diabetes i 40 år som flera gånger lett till akuta tillstånd i form av sår och amputationer. Det sjukfall som prövades hade pågått i över 180 dagar. Det var oklart om målaren skulle kunna återgå i sitt ordinarie arbete före dag 365. Hans arbetsförmåga skulle därmed inte prövas mot hans ordinarie arbete. Anledningen till den långa sjukskrivningen var att en infektion tillstött efter en amputation av en tå.

Försäkringskassan menade att det fanns arbeten på den normala arbetsmarknaden som han kunde klara även om han inte fick belasta eller gå mer än 20 meter på foten. Man hänvisade också till att han inte led av en sådan allvarlig sjukdom som anges i Socialstyrelsens riktlinjer.

Förvaltningsrätten menade att även om det finns en arbetsförmåga skulle man överväga om det är oskäligt att pröva förmågan i förhållande till den normala arbetsmarknaden.

I förarbetena lämnas exempel på när det på grund av en försäkrads allvarliga sjukdom är oskäligt att pröva arbetsförmågan mot den normala arbetsmarknaden. Förvaltningsrätten poängterar dock att själva lagtexten inte innehåller någon begränsning om att det måste vara allvarliga sjukdomstillstånd.

Förvaltningsrätten vägde in att den försäkrade sedan många år lider av diabetes med komplikationer och att det aktuella sjukdomsförloppet hade förlängts genom att infektioner tillstött. Förvaltningsrätten ansåg därför att det var oskäligt att pröva arbetsförmågan mot den normala arbetsmarknaden. Man bedömde att arbetsförmågan var nedsatt i förhållande till det ordinarie arbetet som målare och han beviljades sjukpenning.

Ombud var förbundsjurist Lena Törnros, tel 08-676 63 39. Målareförbundet hade beviljat målaren rättshjälp och stod för ombudskostnaderna.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt