Orsaken till försämring saknar betydelse för rätten till sjukpenning

En medlem i Handelsanställdas förbund lider av fibromyalgi och har med anledning av detta en konstaterad arbetsförmåga om fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Medlemmen fick dock under en period arbeta mer än fem timmar vissa dagar. Detta gjorde att medlemmens besvär försämrades och att hon därför blev sjukskriven en period om 100% följt av en period om 75%.

Förvaltningsrätten nekade medlemmen sjukpenning med anledning av att arbetsförmågan inte ansågs vara nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till ordinarie arbete. Förklaringen till detta var att arbetstidens förläggning inte ska påverka en individs rätt till sjukpenning, medlemmen hade ansetts kunna arbeta 25 timmar per vecka och arbetsförmågan ansågs således inte ha varit nedsatt.

Kammarrätten framhöll dock att medlemmens symptom, deras omfattning samt hur de inskränker hennes arbetsförmåga framgår av de medicinska underlagen. Utredningen visar att medlemmens arbetsförmåga var helt nedsatt respektive nedsatt med tre fjärdedelar i förhållande till det vanliga arbetet under den aktuella perioden. Det saknar enligt kammarrätten betydelse att medlemmen annars bedömts ha en arbetsförmåga om fem timmar per dag fem dagar i veckan och huruvida det är arbetstidens förläggande som har orsakat de förvärrade symtomen. Det avgörande är i stället i vilken utsträckning hon faktiskt haft någon arbetsförmåga under perioden. Medlemmen har därför rätt till sjukpenning.

Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4988-19. Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av Handelsanställdas förbund och ombud var förbundsjurist Lina Gertzell, 08-676 63 65.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt