Om tiden för att överklaga ett beslut har gått ut, måste Försäkringskassan pröva samma sak på nytt om den enskilde begär det

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 14 november 2012 slagit fast att även om Försäkringskassan på eget initiativ har fattat beslut i en fråga, och tiden för att överklaga beslutet har gått ut, måste kassan pröva samma fråga på nytt om den enskilde begär det. Detta gäller alla slags beslut av Försäkringskassan, men förutsatt att beslutet tidigare inte har prövats av domstol. Domen är en precisering av Regeringsrättens (numera Högsta förvaltningsdomstolens) dom RÅ 2005 ref 16.

Bakgrunden till den aktuella kammarrättsdomen är följande.

När Försäkringskassan har fattat beslut i ett ärende om socialförsäkring har man två månader på sig att överklaga beslutet. Om överklagandet kommer in för sent ska Försäkringskassan avvisa överklagandet. Avvisningen innebär att varken Försäkringskassan (om det handlar om en s.k. omprövning) eller domstol kan göra en ny, förutsättningslös, bedömning av den fråga som beslutet handlar om. Tillförs ärendet nya uppgifter eller ny bevisning i samband med överklagandet kommer myndigheterna inte, annat än undantagsvis, att kunna ta hänsyn till detta. I de allra flesta fall innebär detta att om man överklagar för sent kan beslutet inte ändras, även om det är tydligt att man hade fått ”rätt” om man överklagat i tid.

De flesta beslut rör förmåner man ansöker om; sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning o.s.v. I den ovan nämnda domen slog Regeringsrätten fast följande. Om Försäkringskassan fattat ett avslagsbeslut (t.ex. att inte bevilja arbetsskadelivränta) och tiden för att överklaga beslutet gått ut, är Försäkringskassan tvungen göra en ny och förutsättningslös prövning av samma fråga som beslutet rör, om den enskilde har begärt det istället för att överklaga beslutet. Den enda och viktiga förutsättningen är att beslutet inte tidigare har prövats i domstol; i sådana fall kan inte samma sak prövas på nytt, vare sig av Försäkringskassan eller av domstolen.

Försäkringskassan hävdade länge att Regeringsrättsdomen bara gällde beslut i ärenden där den enskilde hade ansökt om ersättning, inte i ärenden där Försäkringskassan själv tagit initiativ till beslutet. En vanlig typ av beslut av det sistnämnda slaget, är besluten om återkrav av ersättning – framförallt av arbetsskadelivränta och sjukersättning. Ofta har den enskilde haft ersättningen under många år. Försäkringskassan påstår sig i efterhand ha upptäckt att den enskilde av olika skäl inte haft rätt till ersättningen och fattar beslut om återbetalning. Det kan röra sig om hundratusentals kronor som Försäkringskassan kräver att den enskilde ska betala tillbaka.

Om tiden för att överklaga ett sådant beslut har gått ut och den enskilde med stöd av Regeringsrättens dom begärt en ny förutsättningslös prövning av återkravet, har Försäkringskassan helt enkelt avvisat begäran. Fanns det nya viktiga uppgifter i ärendet som man på goda grunder kunde tro skulle leda till att man slapp bli återbetalningsskyldig, prövade Försäkringskassan i allmänhet inte dessa uppgifter.

Kammarrätten har nu slagit fast att Regeringsrättens dom RÅ 2005 ref 16, även gäller sådana beslut som Försäkringskassan är initiativtagare till; begär den enskilde efter att tiden för att överklaga har gått ut, att Försäkringskassan på nytt ska pröva en fråga om t.ex. återbetalning, måste Försäkringskassan göra det. Tillförs ärendet nya uppgifter som talar till den enskildes fördel ska Försäkringskassan vid den nya prövningen ta full hänsyn till uppgifterna, på samma sätt som om beslutet hade överklagats i tid. Så länge som beslutet inte har överklagats till och avgjorts av domstol, kan man alltså alltid begära en ny prövning av samma sak.

Kammarrättens liksom Regeringsrättens tidigare dom får störst betydelse i de fall det är för sent att överklaga ett beslut, men det finns nya uppgifter eller uppgifter som inte har kommit fram vid den ursprungliga prövningen. Likaså har domarna betydelse i de fall Försäkringskassan inte beviljar tillräckligt långt anstånd för att man ska hinna få fram de uppgifter man vill åberopa, t.ex. i syfte att slippa bli återbetalningsskyldig. Fattar Försäkringskassan beslut innan man är klar, kan man begära en ny prövning av samma sak när man väl har fått fram uppgifterna.

Ombud i målet i kammarrätten var Mikael Sjöberg, LO-TCO Rättsskydd, 08-676 63 61.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt